Ruszyły zapisy na 8 Bieg Ziemi Limanowskiej

 W dniu 1 maja 2019 r. odbędzie się 8 Bieg Ziemi Limanowskiej. Oficjalne zapisy można dokonywać na stronie Pif Sport  http://www.pifsport.pl/

 

REGULAMIN
8 Biegu Ziemi Limanowskiej

im. Św. Jana Pawła II

Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

          Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

 

Współorganizator

          Powiat Limanowski

          Gmina Limanowa

          Miasto Limanowa

          Parafia Stara Wieś

          ZPO- MOS PL

          Auto Moto Klub Limanowa

          Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I

          ZS Nr 1 w Starej Wsi

          ZSTiO w Limanowej

          OSP Stara Wieś

 

2. Patronat

       .      Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego

          Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk

       Poseł na Sejm RP Józef Leśniak

         Senator  RP  Jan Hamerski

          Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska

          Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Grzegorz Biedroń

          Starosta Limanowski Mieczysław Uryga

          Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut

          Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda

          Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka

          Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz

 

3. Cel i założenia Biegu

 

          Uczczenie 40 rocznicy pierwszej wizyty Papieża  Jana Pawła II,

          Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,

          Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,

          Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,

          Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,

          Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa,
Miasta Limanowa.

 

4. Termin

Bieg odbędzie się 1 maja 2019 roku godz. 1410

 

5. Trasa Biegu

          Młodzież, dorośli, niepełnosprawni,
Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,

           Bieg główny dystans 4 km,

nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,

          dzieci Stadion sportowy Stara Wieś

dystans 50m,100m, 500m.

 

 

6. Imprezy towarzyszące

                     przejazd rodzinny na rowerach, marsz Nord Walkimg - Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,

                     przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa parking Karczma Matras  - Stara Wieś stadion sportowy,

          konkurs wiedzy  o Janie Pawle II

 

 

7. Program szczegółowy

        1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata  pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność

                    1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras

        1330 zamknięcie listy startowej

        1410 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny

        1420 start wspólny grup biegowych - młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat, grupy biegowe dorośli- kobiety,  start grupy biegowe- dorośli mężczyźni (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70)

        14 30 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami

 

          1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś

          1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m    ( grupy,M1,K1)

          1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m  (grupyM2,K2)

          1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m    (grupy M3,K3)

          1400 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci, konkurs wiedzy historii Polski

          1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.

          1610 dekoracja zwycięzców 7 Biegu Ziemi Limanowskiej

          1700 Festyn Rodzinny

 

Uwaga

Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300

 

 

8. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:

               Rok urodzenia 

          M 1- do 2013

          M 2 - 2012÷2009

          M 3 - 2008÷2006

          M 16 - 2005÷2003

          M 20 - 2002÷1999

          M 30 - 1998÷1989

          M 40 - 1988÷1979

          M 50 – 1978 ÷ 1969

          M 60 -1968 ÷ 1959

          M 70 - 1958 i powyżej

 

 

 

Dziewczyny - Kobiety:

                Rok urodzenia 

                      K 1- do 2013

                      K 2 - 2012÷2009

                      K 3 - 2008÷2006

                      K 16 - 2005÷2003

                      K 20 - 2002÷1999

                      K 30 - 1998÷1989

                      K 40 - 1988÷1979

                      K 50 – 1978 ÷ 1969

                      K 60 -1968 ÷ 1959

                      K 70 - 1959 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

 

 

 

 

 

9. Nagrody

 

          Każdy zawodnik otrzymuje w pakiecie pamiątkowy medal oraz nr startowy

          w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe

           prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K16,K20,K30,K40,K50,K60,K70,M16,M20,M30,M40,M50,M60,M70) nagrody pieniężne  i medale za zajęcie 1miejsce- 300zł, 2miejsce - 250 zł, 3 miejsce  200zł.

          Za ustanowienie rekordu trasy dodatkowa premia 300 zł

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety:
Albrycht Katarzyna z czasem 13:21:28 min, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej

- mężczyźni: Jamiński Adam z czasem 12: 01: 31, 5 Bieg Ziemi Limanowskiej

 

          Zawodnicy którzy zajęli miejsca  1 -3 w kategorii open nie będą klasyfikowani i nagradzani w kategoriach wiekowych, umożliwiając w ten sposób innym zawodnikom zdobycie miejsc medalowych

          Prowadzone będą dodatkowe klasyfikację np. najlepszy mieszkaniec danej jednostki samorządowej lub  pracowników firmy sponsorskiej lub instytucji.

          wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

 

10. Uczestnictwo

          do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają  pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów

          szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów

          każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej

          każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania

          pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

 

11. Sprawy finansowe

          Dobrowolna wpłata na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia.

Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001 

11. Zgłoszenia

         elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl

          do dnia 27 kwietnia 2019 r.

          w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

 

 

12. Postanowienia końcowe

          bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

          pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną

          każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy

          za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada

          rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi

          godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu

          ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

13. Imprezy towarzyszące

          konkurs wiedzy  40 rocznica pierwszej wizyty Papieża Jana Pawła II - REGULAMIN KONKURSU

 

        na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie

        dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają  posiłek oraz napoje     

                                                             

14. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

          Dyrektor zawodów                      Stefan Hutek nr tel.604 569 276

          Dyrektor sportowy zawodów        Feliks Piwowar nr tel. 604 555 181

          Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja nr tel. 504 076 530

Informuję, że znam regulamin 8 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                            

 

 

                                                                                  Podpis zawodnika

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

                                  Data…………………….. Podpis…………………………

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 8 Biegu Ziemi Limanowskiej  i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                        Podpis zawodnika

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez  Stowarzyszene Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)                                 

Data…………………….. Podpis…………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenie rodziców na udział
w 8 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 8 Bieg Ziemi Limanowskiej 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

 

                                                            .…………………….dnia………….  2019

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska: danych osobowych [TAK] / [NIE]* zdjęć [TAK] / [NIE]* w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz publikowanie zdjęć grupowych (3 i więcej osób) z organizowanych zawodów sportowych. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)                                

* niewłaściwe zakreślić znakiem X

 Data…………………….. Podpis…………………………

 Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska Stara Wieś 751 34-600 Limanowa NIP 7372201365 KRS 0000393785
2.        Telefoniczny kontakt  jest możliwy pod numerem telefonu: 604 569 276  Adres e-mail:   ziemialimanowska@o2.pl
3.        Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
a)     umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników;
b)    przygotowania i wydrukowania numerów startowych;
c)     przygotowania i wydania pakietów startowych;
d)    przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej organizowanych zawodów;
e)    rozwieszenia list startowych w Biurze Zawodów;
f)      przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i  wywieszenia list w Biurze Zawodów;
g)     umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej organizowanych zawodów, w serwisie społecznościowym Facebook, na stronie internetowej firmy zajmującej się elektronicznym pomiarem czasu;
h)    umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;
i)      umieszczenia danych na listach i przekazanie list firmom mierzącym czas poszczególnych biegów, w celu przeprowadzenia prawidłowego pomiaru czasu poszczególnych biegów;
j)      udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na poszczególne biegi w Biurze Zawodów;
k)      w przypadku skorzystania z zakwaterowania organizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska umieszczenie danych na listach hotelowych i przekazanie list hotelom, ośrodkom, pensjonatom z którymi współpracuje Stowarzyszenie w celu organizacji.
4.        Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany  przez Stowarzyszenie przez który rozumieć należy organizację wydarzenia wynikającego z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5.        W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
6.        Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
a)       współpracownicy  Stowarzyszenia
b)      podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący numery startowe;
c)       podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy, przygotowujący i drukujący listy z wynikami poszczególnych biegów;
d)      wolontariusze Stowarzyszenia
e)      firmy i kierowcy pojazdów współpracujących z Stowarzyszeniem przy organizacji;
f)        hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje ze Stowarzyszeniem w celu organizacji;
g)       pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
h)      osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
i)        użytkownicy strony internetowej, portalu  społecznościowego  Ziemia Limanowska oraz Facebook, strony internetowej firmy od elektronicznego pomiaru czasu;
7.        Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów, w stosunku do danych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. a, do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych podanych w celach wskazanych w pkt. 3 lit.do dnia 31.05.2019 r.
8.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania. 
9.        W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Ziemia Limanowska   Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a.       prawo dostępu do treści danych;
b.       prawo do sprostowania danych;
c.       prawo do usunięcia danych;
d.       prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e.       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
10.    W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 31 maja 2019 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do właściwego organu będącego jego następcą).
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
12.    Stowarzyszenie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych. 
13.    W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie prosimy o    kontakt pod adresem mailowym                                ziemialimanowska@o2.pl