Międzynarodowa konferencja - Tożsamość w kulturze

W dniach 19-20 października 2017r na terenie Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej oraz Starostwa Powiatu Limanowskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Tożsamość w kulturze. Organizatorami Konferencji byli: Starostwo Powiatowe w Limanowej, Katedra Andragogiki i Aksjologii Pedagogicznej Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Educare, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz Limanowej oraz Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

 
 
 
 
 
Celem Konferencji było pogłębienie świadomości aksjologicznej w zakresie szerokiego znaczenia tożsamości w życiu człowieka i społeczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym narodowym i międzynarodowym. Tematyka podejmowana przez przedstawicieli uczelni krajowych i międzynarodowych dotyczyła przede wszystkim rozumienia tożsamości, jej wyznaczników osobowościowych, społeczno-kulturowych w kontekście refleksji nad dynamiką i miejscem określonym historycznymi uwarunkowaniami jej kształtowania. Konferencja skierowana była do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką, a więc między innymi przedstawicieli ośrodków oświatowo-kulturowych i edukacyjnych. Językami, jakimi posługiwano się podczas konferencji były: polski i angielski.

Konferencja objęta była patronatem honorowym Starosty Limanowskiego Jana Puchały a prowadziła ją dr Maria Szymańska z Akademii Ignatianum w Krakowie, Prezes Towarzystwa Naukowego Educare.

Pierwszy dzień obrad Konferencji, tj. 19 października 2017r miał miejsce w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej. Po powitaniu organizatorów, gości i uczestników konferencji przez Panią Magdalenę Urbaniec – Dyrektora Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej, jej otwarcia dokonał Starosta Limanowski– Pan Jan Puchała, na którego ręce wręczył gratulacje zorganizowania tego wydarzenia w imieniu Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim - Dziekan Wydziału Zamiejscowego – dr Piotr Krasowski.
 
  

Na szczególną uwagę zasługiwały tego dnia wystąpienia: 
• Joanny Popielskiej Grzybowskiej z PAN-u, prezentującej temat: Religious identity of the Egyptian Pharaoh in the Pyramid Texts and the Coffin Texts, podkreślając wymiar tożsamości faraona w próbie odpowiedzi na pytanie- Czy faraon reprezentował boga czy sam nim był? w świetle tekstów znalezionych między innymi w piramidach;

 
• Federici Manfredi z New University of Lisbon ukazującej masakryczny obraz poszukiwania i odkrywania własnej tożsamości w kontekście społeczno-kulturowym uwarunkowanym antropologicznie w prezentacji: The anthropological case of body suspension. Processes of self-construction through flesh and blood manipulation;
• Pauli Wiażewicz –Wójtowicz z Uniwersytetu Szczecińskiego wydobywającej aspekt historyczno-społeczno-kulturowy tożsamości mieszkańców Szczecina poszukujących wciąż symbolu marki owej tożsamości, w zagadnieniu zatytułowanym Wybrane aspekty kultury codziennej mieszkańców przedwojennego Szczecina;


• Marka Ciechowskiego, z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie analizującego Wpływ przekształceń terenów poprzemysłowych na kształtowanie kultury miejsca i jego odniesienie do dynamiki zmiany w kształtowaniu tożsamości społecznej na poziomie lokalnym i krajowym;

 
• Magdaleny Ciechowskiej z Akademii Ignatianum w Krakowie skupiającej się wokół problematyki: Tożsamość badacza jakościowego w refleksji nad działaniem nauczyciela  w szerokim tego słowa znaczeniu;

• Marii Szymańskiej z Akademii Ignatianum w Krakowie, która naświetliła charakter i wymiar tożsamości nauczyciela, która wciąż wymaga pogłębienia na polu refleksji, odpowiedzialności w przestrzeni czasu i miejsca, czego wyrazem była prezentacja tematyki: The cultural identity of contemporary teacher;
• Magdaleny Urbaniec ukazującej najważniejsze aspekty oddziaływania Muzeum na kształtowanie tożsamości społeczności lokalnej i nie tylko, w kontekście historyczno-społecznym i jego egzemplifikacji w postaci wybranych wystaw eksponatów Muzeum w prezentacji: Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w budowaniu tożsamości kulturowej.

 
Drugi dzień obrad tj. 20 października 2017 r. miał miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej. Po krótkim powitaniu organizatorów, gości i uczestników Konferencji dokonanym przez dr Marię Szymańską i Panią Edytę Lachor-Mitkowską, Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz, oraz wprowadzeniu w tematykę z odniesieniem do I dnia obrad, zostały przedstawione następujące wystąpienia:

• Ewy Tomaszewskiej z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazującej temat Lalkowy bohater popularny a Sprawa Polska w świetle budowania także tożsamości patriotycznej poprzez formę teatru lalkowego czy też tzw. popularnie szopki, jego idei, sposobów aplikacji w przestrzeni życia społeczno-kulturowego, jakim przykładem mogą być sceny z Wesela S. Wyspiańskiego.


• Leszka Mordarskiego – nauczyciela z Zespołu Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej, który skupił uwagę uczestników na referacie pt. Instrumenty Ludu Pasterskiego Ziemi Limanowskiej. Referat został wsparty filmem dokumentalnym zrealizowanym również przez Ojca Pana Leszka. Ta prezentacja miała na celu wydobycie istoty tożsamości osobowej i społecznej, budowanej w twórczej syntezie ze środowiskiem naturalnym i indywidualnymi uzdolnieniami twórców konstruujących instrumenty pasterskie o specyficznej skali brzmień odzwierciedlających głosy natury;

 

• Grażyny Zielińskiej, emerytowanego pracownika Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wydobyła znaczenie tożsamości osobowo-kulturowej na przykładzie życia i działalności Włodzimierza Fijałkowskiego w referacie zatytułowanym Pocałunek numeru- Droga do Prawdy prof. dr hab. Włodzimierza Fijałkowskiego;

• Sebastiana Szymańskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który zaprezentował temat: Idntity of contemporary composer writing sacred musicprzywołując postać wielkiego polskiego kompozytora – Wojciecha Kilara, opisując jego drogę kształtowania w sobie tożsamości osobowej i kulturowej.
 

 
• Evy Katariny Glazer i Erica Brezovec z University Department for Croatian Studies University of Zagreb 
, ktoży ukazali w swoim referacie Religious Identity as a contributing Factor of the Integration of Middle Eastern Immigrants into the Croatian society problematykę kształtowania tożsamości osobowej-kulturowej i społecznej w aspekcie koegzystencji imigrantów z Bliskiego Wschodu a społecznością Chorwacji;

• Evy Katariny Glazer z University Department for Croatian Studies University of Zagreb 
która zreferowała zagadnienie pt. Re-evaluating the universal value of classical Antiquity heritage in Croatian cultural identity wydobywając współczesne tendencje eklektyczne w poszukiwaniu tożsamości;
 


• Agnieszki Sojki z Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która poddała refleksyjnej analizie aspekt: Responsibilities of the Modern Teacher in Today’s Changing culture mówiąc o fenomenie marki nauczyciela, który staje dziś przed wieloma wyzwaniami dotyczącymi określenia siebie w złożonym rozumieniu tożsamości.
 


Podsumowania pierwszego dnia posiedzenia dokonała Pani Justyna Tokarczyk -  Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości w Starostwie Powiatu Limanowskiego, oraz Maria Szymańska  z Akademii Ignatianum w Krakowie. Drugi dzień obrad zakończył się podsumowaniem przebiegu konferencji, oraz dyskusją nad podjęta tematyką. Należy podkreślić, iż czas owocnego obradowania został wzbogacony o koncert w wykonaniu niezwykle utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli tej szkoły, którzy akompaniowali swoim wychowankom.
 

Program Konferencji zawierał wszystkie szczegółowe informacje dotyczące jego realizacji z uwzględnieniem niewielkich zmian wystąpień spowodowanych czynnikami obiektywnymi. Program zawierł również wykaz członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.
Tagi: ,