5 Bieg Ziemi Limanowskiej im. św. Jana Pawła II z promocją Światowych Dni Młodzieży

         

5 Bieg Ziemi Limanowskiej im. św. Jana Pawła II z promocją 

Światowych Dni Młodzieży

 
  Z radością informujemy, że Jubileuszowy 5 Bieg Ziemi Limanowskiej im. Jana Pawła II będzie częścią Diecezjalnej promocji Świądowych Dni Młodzieży, która odbędzie się  w dniu 1 maja 2016 r. Oprócz konkurencji biegowych odbywających się na trasie Limanowa- Stara Wieś, odbędą się też na stadionie w Starej Wsi konkurencje biegowe dla dzieci. Wczytując się w nauczanie Jana Pawła II „Sport ujawnia nie tylko bogate możliwości fizyczne człowieka, ale także jego zdolności intelektualne i duchowe. Nie polega jedynie na sile fizycznej i wydolności mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni ukazywać swe oblicze” możemy dać świadectwo wierności Jego nauczaniu. W tym roku przeżywamy szczególny wymiar wydarzeń tj. 1050- lecie chrztu Polski oraz obchody Światowych Dni Młodzieży, które będą miały miejsce za 3 miesiące w Krakowie. 1 maja 2016 r. w Starej Wsi i w  Limanowej będziemy mieli okazję przeżyć Diecezjalną promocję Światowych Dni Młodzieży. Sam bieg z flagami Światowych Dni Młodzieży a następnie przyjęcie na Rynku Limanowskim Symboli ŚDM, przemieszczających się po całym świecie, a następnie uroczysta msza św. w Bazylice Limanowskiej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Biskupa Andrzeja Jeża jest wielkim wyróżnieniem dla nas mieszkańców Ziemi Limanowskiej. Serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tym wydarzeniu zachęcając do zapoznania się z programem przebiegu uroczystości.
                                                                                                                                             Stefan Hutek
 
 
REGULAMIN
5 Biegu Ziemi Limanowskiej
im. Św. Jana Pawła II
Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
Ks. Biskupa Andrzeja Jeża
1. Organizator
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska
 
Współorganizator
Powiat Limanowski
Gmina Limanowa
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
Miasto Limanowa
Parafia Stara Wieś
RDN Nowy Sącz
ZPO- MOS PL
Auto Moto Klub Limanowa
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I
ZS Nr 1 w Starej Wsi
OSP Stara Wieś
 
2. Patronat
Honorowy Patronat Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
Ks. Biskupa Andrzeja Jeża
 
Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk
Senator RP Jan Hamerski
.       Poseł na Sejm RP Józef Leśniak
Starosta Limanowski Jan Puchała
Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan
Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda
Proboszcz Parafii Bazyliki MBB Limanowa ks. dr Wiesław Piotrowski
Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka
Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz
 
3. Cel i założenia Biegu
Promocja Światowych Dni Młodzieży
Uczczenie rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski
Uczczenie rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II,
jako promotora wartości chrześcijańskich i aktywnego stylu życia.
Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,
Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,
Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,
Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa, 
Miasta Limanowa.
 
4. Termin
 
Bieg odbędzie się 1 maja 2016 roku godz. 14,10
 
5. Trasa Biegu
Młodzież, dorośli, niepełnosprawni, 
Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
Bieg główny dystans 4 km,
nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,
dzieci Stadion sportowy Stara Wieś
dystans 50m,100m, 500m.
 
 
6. Imprezy towarzyszące 
przejazd rodzinny na rowerach, marsz Nord Walkimg - Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,
przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa parking Karczma Matras  - Stara Wieś stadion sportowy,
 
 
7. Program szczegółowy
11,00 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata  pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność 
12,00 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras
13,30 zamknięcie listy startowej
14,10 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny
14,20 start grupy biegowej- młodzież gimnazjalna
14, 30 start grupy biegowej - młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat
14,45 start grupy biegowej-dorośli kobiety,  start grupy biegowej-   dorośli mężczyźni
15,00 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
 
13,00 Otwarcie biura stadion Stara Wieś
13,30 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m
13,40 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m
13,50 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m
14,00 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci
16,00 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.
16,10 dekoracja zwycięzców 5 Biegu Ziemi Limanowskiej 
 
Uwaga
Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300
 
 
8. Klasyfikacja
 
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:
               Rok urodzenia  
M 1- do 2010
M 2 - 2009÷2006
M 3 - 2005÷2003
M 4 - 2002÷2000
M 5-  1999÷1996 
M 6 - 1995÷1981 
M 7 - 1980÷1961 
M 8 – 1960 i powyżej
Dziewczyny - Kobiety:
                Rok urodzenia  
K 1- do 2010
K 2 - 2009÷2006
K 3 - 2005÷2003
K 4 - 2002÷2000
K 5-  1999÷1996
K 6 - 1995÷1981
K 7 - 1980÷1961
M 8 – 1960 i powyżej
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.
 
 
 
 
 
9. Nagrody
w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe
prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K5,K6,K7,K8,M5,M6,M7,M8) nagrody rzeczowe, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca  
w klasyfikacji szkół - puchary Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej 
ks. Biskupa Andrzeja Jeża, dla najliczniejszej reprezentacji 
w kategoriach: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe 
- decyduje liczba uczniów kończących bieg 
dodatkowa nagroda za ustalenie rekordu trasy.
Dotychczasowe rekordy:
- kobiety: Gabriela Rolka z czasem 14:49:68 min, 4 Bieg Ziemi Limanowskiej
- mężczyźni: Michał Radwan z czasem 12:12:30 min, 4 Bieg Ziemi Limanowskiej 
wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych
 
10. Uczestnictwo
do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają  pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej
każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania
pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”
 
11. Sprawy finansowe
Dobrowolna wpłata na rzecz organizacji Światowych Dni Młodzieży.
Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001 (dopisek ŚDM Kraków 2016)
lub u wolontariuszy podczas trwającej imprezy
 
 
do dnia 28 kwietnia 2016 r.
w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów
 
 
12. Postanowienia końcowe
bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną
każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada
rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi
godz. 12,45 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu
ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 
13. Imprezy towarzyszące
 
na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie
dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają  posiłek oraz napoje      
                                                             
14. Kontakt
Wszelkich dodatkowych informacji udziela
Dyrektor zawodów                      Stefan Hutek nr tel.604 569 276
Dyrektor sportowy zawodów        Feliks Piwowar nr tel. 604 555 181 
Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja nr tel. 504 076 530 
Biuro Promocji , Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03
 
Informuję, że znam regulamin 5 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               Podpis zawodnika
 
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 5 Biegu Ziemi Limanowskiej  i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                                                                Podpis zawodnika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zezwolenie rodziców na udział 
w 5 Biegu Ziemi Limanowskiej
 
Zezwalam mojemu synowi/córce
 
…………………………………………………………….
na udział w zawodach sportowych 5 Bieg Ziemi Limanowskiej 
 
Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 
 
 
Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….
 
Podpis……………………
 
Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….
 
Podpis……………………
 
 
                                                            .…………………….dnia………….  2016