5 Jubileuszowy Bieg Ziemi Limanowskiej

   

 

 

                                                                           

REGULAMIN
5 Biegu Ziemi Limanowskiej

im. Św. Jana Pawła II

Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

          Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

 

Współorganizator

          Powiat Limanowski

          Gmina Limanowa

          Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej

          Miasto Limanowa

          Parafia Stara Wieś

          RDN Nowy Sącz

          ZPO- MOS PL

          Auto Moto Klub Limanowa

          Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I

          ZS Nr 1 w Starej Wsi

          OSP Stara Wieś

 

2. Patronat

Honorowy Patronat Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

     .     Wiceminister finannsów Wiesław Janczyk

          Senator RP Jan Hamerski

          Poseł na sejm RP Józef Leśniak

          Starosta Limanowski Jan Puchała

          Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan

          Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda

          Proboszcz Parafii Bazyliki MBB Limanowa ks. dr Wiesław Piotrowski

          Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka

          Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz

 

3. Cel i założenia Biegu

          Promocja Światowych Dni Młodzieży

          Uczczenie rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski

          Uczczenie rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II,

jako promotora wartości chrześcijańskich i aktywnego stylu życia.

          Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,

          Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,

          Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,

          Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,

          Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa,
Miasta Limanowa.

 

4. Termin

Bieg odbędzie się 1 maja 2016 roku godz. 1410

 

5. Trasa Biegu

          Młodzież, dorośli, niepełnosprawni,
Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,

           Bieg główny dystans 4 km,

nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,

          dzieci Stadion sportowy Stara Wieś

dystans 50m,100m, 500m.

 

 

6. Imprezy towarzyszące

                     przejazd rodzinny na rowerach, marsz Nord Walkimg - Limanowa parking Karczma Matras - Stara Wieś stadion sportowy,

                     przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa parking Karczma Matras  - Stara Wieś stadion sportowy,

          konkurs wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży – REGULAMIN KONKURSU

 

 

7. Program szczegółowy

        1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata  pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność

                    1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras

        1330 zamknięcie listy startowej

        1410 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny

        1420 start grupy biegowej- młodzież gimnazjalna

        14 30 start grupy biegowej - młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat

        1445 start grupy biegowej-dorośli kobiety,  start grupy biegowej-   dorośli mężczyźni

        1500 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami

 

          1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś

          1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m

          1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m

          1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m

          1400 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci

          1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.

          1610 dekoracja zwycięzców 4 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Uwaga

Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300

 

 

8. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych: · Chłopcy - Mężczyźni:

               Rok urodzenia 

          M 1- do 2010

          M 2 - 2009÷2006

          M 3 - 2005÷2003

          M 4 - 2002÷2000

          M 5-  1999÷1996

          M 6 - 1995÷1981

          M 7 - 1980÷1961

          M 8 – 1960 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

                Rok urodzenia 

          K 1- do 2010

          K 2 - 2009÷2006

          K 3 - 2005÷2003

          K 4 - 2002÷2000

          K 5-  1999÷1996

          K 6 - 1995÷1981

          K 7 - 1980÷1961

          M 8 – 1960 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

 

 

 

 

 

9. Nagrody

          w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe

           prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K5,K6,K7,K8,M5,M6,M7,M8) nagrody rzeczowe, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca 

          w klasyfikacji szkół - puchary Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
ks. Biskupa Andrzeja Jeża, dla najliczniejszej reprezentacji
w kategoriach: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe
- decyduje liczba uczniów kończących bieg

          dodatkowa nagroda za ustalenie rekordu trasy.

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety:
Gabriela Rolka z czasem 14:49:68 min, 4 Bieg Ziemi Limanowskiej

- mężczyźni: Michał Radwan z czasem 12: 12: 30, 4 Bieg Ziemi Limanowskiej

          wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

 

10. Uczestnictwo

          do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają  pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów

          szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów

          każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej

          każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania

          pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

 

11. Sprawy finansowe

          Dobrowolna wpłata na rzecz organizacji Światowych Dni Młodzieży.

Wpłatę można dokonać na konto Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego Ziemia Limanowska nr konta 27 88080006 0040 0400 0437 0001 (dopisek ŚDM Kraków 2016)

lub u wolontariuszy podczas trwającej imprezy

 

11. Zgłoszenia

          elektronicznie – poprzez stronę  www.pifsport.pl

          do dnia 29 kwietnia 2016 r.

          w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

 

 

12. Postanowienia końcowe

          bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

          pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną

          każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy

          za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada

          rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi

          godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu

          ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

13. Imprezy towarzyszące

         konkurs wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016- REGULAMIN KONKURSU

 

        na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie

        dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają  posiłek oraz napoje     

                                                            

14. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

          Dyrektor zawodów                       Stefan Hutek nr tel. 604 569 276

          Dyrektor sportowy zawodów        Feliks Piwowar 604 555 181

          Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy Mirosław Kaja 504 076 530

          Biuro Promocji , Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03

Informuję, że znam regulamin 5 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                     Podpis zawodnika

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 5 Biegu Ziemi Limanowskiej  i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                        Podpis zawodnika

 

 

Zezwolenie rodziców na udział


w 5 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 5 Bieg Ziemi Limanowskiej 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

                                                                                                    Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

                                                                                                     Podpis……………………

 

 

                                                            .…………………….dnia………….  2016