4 Bieg Ziemi Limanowskiej – start parking przy Karczmie Matras

4 Bieg Ziemi Limanowskiej – start parking przy Karczmie Matras

Ze względu na mecz, który będzie rozgrywany na stadionie Limanovii, start 4 Biegu Ziemi Limanowskiej młodzieży i dorosłych będzie miał miejsce z parkingu przy Karczmie Matras. Start dzieci nie ulega zmianie. Szczegóły zawarte są w regulaminie.

 

 

REGULAMIN
4 Biegu Ziemi Limanowskiej

im. Św. Jana Pawła II

Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

 • Powiat Limanowski

 • Gmina Limanowa

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej


 

Współorganizator

 • Miasto Limanowa

 • RDN Nowy Sącz

 • ZPO- MOS PL

 • Auto Moto Klub Limanowa

 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I

 • ZS Nr 1 w Starej Wsi

 • OSP Stara Wieś

 • LKS Starówka Stara Wieś


 

2. Patronat

Honorowy Patronat Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża


 

 • Poseł na sejm RP Wiesław Janczyk

 • Starosta Limanowski Jan Puchała

 • Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan

 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda

 • Proboszcz Parafii Bazyliki MBB Limanowa ks. dr Wiesław Piotrowski

 • Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka

 • Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz


 

3. Cel i założenia Biegu

 • Uczczenie rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II,

jako promotora wartości chrześcijańskich i aktywnego stylu życia.

 • Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,

 • Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,

 • Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,

 • Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,

 • Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa,
  Miasta Limanowa.


 

4. Termin

Bieg odbędzie się 1 maja 2015 roku godz. 14
10


 

5. Trasa Biegu

nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,

 • dzieci Stadion sportowy Stara Wieś

dystans 50m,100m, 500m.


 


 

6. Imprezy towarzyszące

http://www.zstio.edu.pl/news.php?id=237


 


 

7. Program szczegółowy

 • 1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność

 • 1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- Limanowa parking Karczma Matras

 • 1330 zamknięcie listy startowej

 • 1410 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny

 • 1420 start grupy biegowej- młodzież gimnazjalna

 • 14 30 start grupy biegowej - młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat

 • 1445 start grupy biegowej-dorośli kobiety, start grupy biegowej- dorośli mężczyźni

 • 1500 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami


 

 • 1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś

 • 1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m

 • 1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m

 • 1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m

 • 1400 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci

 • 1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.

 • 1610 dekoracja zwycięzców 4 Biegu Ziemi Limanowskiej


 

Uwaga

Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3)startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300


 


 

8. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych:
Chłopcy - Mężczyźni:

Rok urodzenia

 • M 1- do 2009

 • M 2 - 2008÷2005

 • M 3 - 2004÷2002

 • M 4 - 2001÷1999

 • M 5- 1998÷1995

 • M 6 - 1994÷1980

 • M 7 - 1979÷1960

 • M 8 – 1959 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

Rok urodzenia

 • K 1- do 2009

 • K 2 - 2008÷2005

 • K 3 - 2004÷2002

 • K 4 - 2001÷1999

 • K 5- 1998÷1995

 • K 6 - 1994÷1980

 • K 7 - 1979÷1960

 • M 8 – 1959 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.


 


 


 


 


 

9. Nagrody

 • w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3 medale, nagrody rzeczowe

 • prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj. grupy (K5,K6,K7,K8,M5,M6,M7,M8)nagrody rzeczowe, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca

 • w klasyfikacji szkół - puchary Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
  ks. Biskupa Andrzeja Jeża, dla najliczniejszej reprezentacji
  w kategoriach: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe
  - decyduje liczba uczniów kończących bieg

 • dodatkowa nagroda za ustalenie rekordu trasy.

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety:
Danuta Woszczek 3 Bieg Ziemi Limanowskiej:14,53,4 min

- mężczyźni: Kacper Piech 3 Bieg Ziemi Limanowskiej     12,53,9 min

 • wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych


 

10. Uczestnictwo

 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów

 • szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów

 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej

 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania

 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”


 

11. Sprawy finansowe

 • opłat od uczestników nie pobiera się

   


 

11. Zgłoszenia


 


 

12. Postanowienia końcowe

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

 • pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną

 • każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy

 • za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada

 • rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi

 • godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu

 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora


 

13. Imprezy towarzyszące

 •  

 • na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie

 • dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje

 

14. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

 • Dyrektor zawodów nr tel. 604 569 276

 • Dyrektor sportowy zawodów 604 555 181

 • Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy 504 076 530

 • Biuro Promocji ,Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03

 

Informuję, że znam regulamin 4 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.

Podpis zawodnika

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 4 Biegu Ziemi Limanowskiej i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).

Podpis zawodnika

 

 

 

Zezwolenie rodziców na udział
w 4 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 4 Bieg Ziemi Limanowskiej 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

 

 

                                                            .…………………….dnia…………. 2015