Inwestycje w Gminie Limanowa- sukces czy porażka?

 Gmina Limanowa w ostatnim czasie wydała  25 000 zł plus 6000 zł opłatę za rozniesienie przez Pocztę Polska,  dodatek specjalny Wiadomości Gminne, dotyczących rzekomych  sukcesów inwestycyjnych z 5 lat.  Jednak podane rumieńce inwestycji nie odzwierciedlają głosu mieszkańców Starej Wsi, którzy  wyczekiwali realizacji zadania, nowego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 2. W tejże wsi, z biegiem czasu i po wykonaniu inwestycji, zaczęli dostrzegać pewne problemy. Informacje zawarte w poniższym zestawieniu są zbiorem opinii mieszkańców, instytucji oraz prawników. Publikujemy je w formie zestawienia, celem prezentacji stanowisk i próby obiektywnego spojrzenia na inwestycję. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem. Podkreślamy ponadto, że konieczność budowy tego obiektu nigdy nie była przez nikogo negowana, zastrzeżenia są jedynie do sposobu jego realizacji.

STAN FAKTYCZNY:

1.      Na działce ewid. nr 1740/1 położonej w miejscowości Stara Wieś wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej, w tym prace ziemne polegające na wyrównaniu terenu, utworzeniu skarpy ziemnej, zabezpieczeniu jej geokratkę i obsianiu jej trawą. Działka ta posiada nachylenie naturalne wynoszące 45 stopni. Z kolei utworzona skarpa przy granicy z działką wnioskodawcy posiada nachylenie wynoszące ok. 28 stopni.

2.      Inwestorem w/w boiska, w tym piłkołapu i skarpy jest Gmina Limanowa, która w BIP-ie opublikowała dokumentację przetargową o nazwie: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na działce nr 1740/1 w Starej Wsi”.  

3.      Gmina Limanowa stwierdza, że:

a)      na tym terenie istniało miejsce, gdzie wcześniej dzieci i młodzież mogły korzystać z terenu do gry w piłkę nożną na trawie, lecz w bardzo utrudnionych warunkach z uwagi na nachylenie terenu,

b)      prace ziemne zostały wykonane w sposób bezpieczny, z zachowaniem wszelkich przepisów i norm w tym zakresie,

c)      nie jest możliwe osunięcie się mas ziemnych,

d)     przebudowa boiska została wykonana na podstawie zgłoszenia dokonanego w Starostwie Powiatowym w Limanowej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

e)      wykonana niwelacja terenu w żaden sposób nie narusza stosunków wodnych ze szkodą dla gruntów sąsiednich,

f)       utworzona skarpa powoduje całkowitą stabilność gruntu,

g)      działka 1740/1 jest ostatnią działką przylegającą do cieku wodnego, przez co następuje, w dalszym ciągu, naturalny spływ wód w kierunku cieku.

4.      Starostwo Powiatowe w Limanowej stwierdza, że:

a)      w dniu 22 września 2021 r. wpłynęło zgłoszenie dot. „budowy piłkochwytu boiska sportowego” złożone przez Gminę Limanowa, które zostało zweryfikowane w celu ustalenia zgodności z przepisami Prawa budowlanego,

b)      przebudowa boisk szkolnych, boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego.

5.      Właściciel sąsiedniej działki oraz jego sąsiedzi twierdzą, że:

a)      na działce 1740/1, na której Gmina Limanowa wybudowała boisko nie istniało wcześniej żadne boisko,

b)      prace ziemne na w/w działce są dużym zagrożeniem dla naturalnych cieków wodnych, w tym dla działek od strony północnej, zlokalizowanych w sąsiedztwie działki nr 1740/1,

c)      występuje obawa, iż budowany drenaż pod płytą boiska sportowego przerwie naturalne ciągi wodne co spowoduje zakłócenie stosunków wodnych na działkach sąsiadujących z działką nr 1740/1,

d)     w/w inwestycja prowadzi do degradacji środowiska.

6.      Ze zdjęcia satelitarnego opublikowanego w aplikacji „Mapy” firmy Apple, które przedkładam poniżej, wynika, że na przedmiotowej działce ewidencyjnej nr 1740/1 nie istniał nigdy jakikolwiek obiekt budowlany, w tym boisko. Ze zdjęcia wynika, że działka ta wykorzystywana była rolniczo. W sposób kategoryczny można wykluczyć, że istniało tam wcześniej boisko trawiaste

STAN PRAWNY:

1.      Art. 29 ust. 4 pkt. 1 lit. b) Prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie boisk służących do rekreacji;

 

2.      Art. 29 ust. 1 pkt. 20 Prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, w przypadku budowy boisk służących do rekreacji;

3.      Art. 3 pkt 7a) Prawa budowlanego: Ilekroć w ustawie jest mowa o przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

4.      Art. 3 pkt 6) Prawa budowlanego: Ilekroć w ustawie jest mowa o: budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

5.      Art. 3 pkt 1) Prawa budowlanego: Ilekroć w ustawie jest mowa o: obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

WNIOSKI:

1.      Z uwagi na to, że na działce ewid. nr 1740/1 nie istniał wcześniej jakiegokolwiek obiekt budowlany, w tym boisko, inwestor nie mógł dokonać jego przebudowy, która polega na wykonywaniu robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Do żadnej zmiany parametrów użytkowych lub technicznych nie mogło więc dojść. Gmina Limanowa przeprowadziła roboty budowlane polegające na budowie przedmiotowego boiska, a nie na jego przebudowie.

2.      Budowa boiska służącego do rekreacji nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych winien dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Prawa budowlanego.

3.      Z informacji wynikających z pisma Starostwa Powiatowego, Gmina Limanowa nie wykonała obowiązku dokonania zgłoszenia budowy boiska, w myśl art. 30 Prawa budowlanego.

4.      Zgłoszenie budowy Gmina Limanowa winna dokonać w organie administracji architektoniczno-budowlanej, a więc w Starostwie Powiatowym w Limanowej.

5.      W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć, mi.in. szkice lub rysunki, dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia wykonaną przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.      W myśl przepisów Prawa budowlanego, Inwestor (czyli Gmina Limanowa) wykonał więc samowolne roboty budowlane, polegające na wybudowaniu obiektu budowlanego w postaci boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej na działce nr 1740/1 w Starej Wsi.

7.      Z uwagi na powyższe, należy (1) zgłosić samowolę budowlaną do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej oraz (2) zwrócić się do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (adres: ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) o dostarczenie wszystkich zdjęć lotniczych przedmiotowej działki ewidencyjnej nr 1740/1, będących w posiadaniu tego organu, wykonanych w okresie od początku lat 80 XX w. do końca 2023 r., celem wykazania w PINB w Limanowej, że na w/w działce nie istniało wcześniej boisko, a więc Gmina Limanowa wykonała samowolne roboty budowlane. Zdjęcia jako dowód należy przedłożyć w piśmie do PINB w Limanowej, obok (3) w/w zdjęcia. Można (4) dodatkowo przedłożyć zdjęcia prywatne obrazujące tę działkę, a z których wynika, że nie istniał tam wcześniej obiekt budowlany w postaci boiska, oraz (5) podać listę świadków z adresami do doręczeń - w celu wykazania w/w faktu.

Zespół redakcyjny

Tak wygląda droga dojazdowa do boiska sportowego wykonana w roku 2022

Tagi: Stara Wieś,