STATUT

 

 

STATUT

 

STOWARZYSZENIA

 

KULTURALNO – OŚWIATOWEGO

 

ziemia Limanowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMANOWA  2013

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska w dalszych postanowieniach statutu  zwane Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą stowarzyszenia jest: Gmina Limanowa-  Stara Wieś. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska .

3.      Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw   z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4.      Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5.      Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji opodobnych celach.

6.      Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 7.  Celem Stowarzyszenia jest:

a)    promowanie Ziemi Limanowskiej z jej zabytkami, dorobkiem kultury intelektualnej

i materialnej oraz tradycjami  regionalnymi,

b)   aktywizowanie i rozwój społeczności lokalnej,

c)    stworzenie perspektyw dla wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia,

d)   propagowanie idei niepodległościowych, patriotycznych i narodowych,

e)    promowanie historii Polski,

f)    budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

g)   zachowanie zabytków kultury materialnej i tradycji regionalnych,

h)   promowanie wartości chrześcijańskich i rodzinnych,

i)     pozyskiwanie funduszy, w tym unijnych,

j)     działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w każdej formie i stopniu niepełnosprawności pod względem fizycznym i intelektualnym.,

 8.  Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a)    organizowanie konkursów, festynów, festiwali, wystaw, plenerów oraz imprez sportowych;

b)   organizowanie konferencji, prelekcji, seminariów, kursów;

c)    współpracę ze środkami masowego przekazu;

d)   prowadzenie działalności wydawniczej w tym portalu informacyjnego i gazety;

e)    prowadzenie działalności turystycznej;

f)    fundowanie i przyznawanie nagród, wyróżnień, stypendiów, dyplomów i odznak;

g)   gromadzenie środków finansowych na cele statutowe;    

h)   współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność jest zbieżna
z celami statutowymi Stowarzyszenia;

i)     prowadzenie doradztwa oraz szkoleń;

j)     promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy                       i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

k)   prowadzenie działalności charytatywnej;

l)     prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym prowadzenie placówek oświatowych, żłobków, przedszkoli, szkół;

m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

n)   działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i porządku publicznego;

o)   współpracę ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami o podobnym lub zbliżonym profilu działania w kraju i za granicą, w tym organizacjami młodzieżowymi;

p)   podejmowanie innych przedsięwzięć, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowanej bezwzględną większością głosów.

 9. Działalność, o której mowa w pkt. 8, może odbywać się we współpracy z organami
 administracji  publicznej  i samorządowej prowadzącymi działalność w sferze zadań
 publicznych, w zakresie  odpowiadającym zadaniom statutowym Stowarzyszenia.

10.Powyższa współpraca może polegać na przyjęciu przez Stowarzyszenie zlecenia
  realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

11.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP.

12.    Stowarzyszenie posiada członków:

a)                            zwyczajnych,

b)                            wspierających,

c)                            honorowych.

13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)    złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)   przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

14. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
  Zarządu Stowarzyszenia.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
 deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
 Stowarzyszenia.

16.  Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały

       Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny

      wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek
10 członków Stowarzyszenia.

19. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)   korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
    przez  Stowarzyszenie,

d)   zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c)    regularnego opłacania składek.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
 wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
 Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
       przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

24. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)   pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)   wykluczenia przez Zarząd z powodu:

1)      łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2)      notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

3)      niepłacenia składek za okres pół roku,

c)   utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

25. Od uchwały Zarządu pozbawiającej członkostwa zainteresowanemu przysługuje
      odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia
      zawiadomienia.  Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

 

26. Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie Członków,

b)   Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
      odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
       przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
       w głosowaniu jawnym, chyba że dalsze  postanowienia Statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)        z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)        z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

30.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok
       przez Zarząd Stowarzyszenia. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania oraz miejsce
       obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkim pocztą elektroniczną za potwierdzeniem
       lub listem poleconym, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

a)        Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne
przy obecności, co najmniej połowy plus jeden ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

b)        Drugi termin Walnego Zebrania winien przypadać w ciągu 30 minut od terminu pierwszego. Obrady Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie
są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

c)        Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

32. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

33. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne. W sprawach personalnych głosowanie może być tajne na wniosek członka zebrania uprawnionego do głosowania.

34. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a)        określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)        uchwalania zmian statutu,

c)        wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)        rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)         uchwalanie budżetu,

g)        uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń
na rzecz Stowarzyszenia,

h)        podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)          rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)          rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)        rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)          podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)      podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,

n)        przyjmowanie i skreślanie członków.

35. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, jego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika,
Członka Zarządu i jest wybierany spośród swoich członków.

37. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy      miesiące. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes z własnej inicjatywy
lub w terminie przypadającym w ciągu 7 dni na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Prezes kieruje pracą Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz oraz nawiązuje stosunek pracy z zatrudnianymi pracownikami.

38. Do kompetencji Zarządu należą:

a)        realizacja celów Stowarzyszenia,

b)        wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)        sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

f)         reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)        zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

39. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
       Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy
       oraz Sekretarza.

41.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie działalności Zarządu,

b)   składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu,

d)   składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

42. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

43. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczeni przez niego członkowie Komisji   mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

44. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia,
ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia.

45. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.

46. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,       uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Walne
Zebranie Członków.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

47. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

      Na środki finansowe składają się:

a)    opłaty wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,

b)   wpływy z działalności statutowej,

c)    zapisy, spadki i darowizny,

d)   dotacje uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów,

e)    dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,

f)    dochody z ofiarności publicznej,

g)   odpisy z podatku dochodowego po uzyskaniu statutu organizacji pożytku publicznego.

48.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

49. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

50. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

      Walne Zebranie Członków.

51. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie.

52. Zabrania się:

a)    Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)   Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub   pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach,

c)    Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz  ich  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

d)   Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

53.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia        podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3)
przy obecności co najmniej połowy plus jeden uprawnionych do głosowania.

54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.

55. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy

 

      Prawo o Stowarzyszeniach.