Jubileusz 120 lecia Szkoły Podstawowej w Starej Wsi 1

 W dniu 31 października 2023 r. miały miejsce obchody 120 lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Starej Wsi  

    Szkoła Powszechna w Starej Wsi została utworzona w 1903 r. jako klasa eksponowana pięcioklasowej Szkoły Ludowej w Limanowej. Przez kilka lat mieściła się w domu tutejszego gospodarza Mikołaja Dębskiego na „Gaiku”. Uczniowie gnieździli się w ciasnych izbach chłopskich, a nauczyciel codziennie przychodził na nogach z Limanowej i po pracy wracał z powrotem do miasta. Dłuższą przerwę w nauce spowodowała I wojna światowa, która rozpoczęła się w 1914r. a zakończyła w 1918r.
           W 1920 r. została utworzona w Starej Wsi samodzielna dwuklasowa Szkoła Powszechna. Pierwszym jej kierownikiem został pan Franciszek Bogacz. W tym też roku gmina w Limanowej przystąpiła do budowy szkoły, którą kierował Mikołaj Dębski. Na łące w środku wsi stanął dwuskrzydłowy budynek z dwoma salami lekcyjnymi, sienią i mieszkaniem dla nauczyciela. Po pokryciu dachu częściowo dachówką a częściowo deskami prace zostały przerwane z powodu braku pieniędzy.
            W 1921 r. oddano do użytku jedną salę lekcyjną. W 1925r. władze wznowiły pracę przy budynku szkolnym. W dwóch salach wstawiono podłogę, postawiono komin i piece, wytynkowano ściany, wprawiono okna, a całość budynku pokryto dachówką. Dzieci w szkole były zdyscyplinowane, przyzwyczajone do organizowania uroczystych akademii i wieczorków artystycznych, w których brali udział rodzice i nauczyciel. Gorzej było natomiast z ich higieną osobistą.
  W 1930r. ze względu na dużą ilość dzieci, kierownictwo szkoły rozpoczęło pomyślne starania o przydzielenie drugiej  świeckiej siły nauczycielskiej. Na początku lat 30-stych XX w. nastąpił w Polsce wielki kryzys gospodarczy, którego skutki odczuło całe społeczeństwo. Sytuacja materialna na wsi i w szkole ulegała ciągłemu pogorszeniu. Ludzie nie mieli pieniędzy na sól, zapałki i naftę. Wiele dzieci przestało chodzić do szkoły, a te, co uczęszczały na zajęcia nie miały książek, ubrań i obuwia. Panował także dziwny pogląd wśród tutejszego społeczeństwa, że szkoła nie jest ich, lecz rządowa, natomiast „...nauczyciele są wrogami ludu, ponieważ popierają panów.” Na domiar wszystkiego w 1935r. spadła na zachodnią Małopolskę klęska żywiołowa w postaci powodzi. Zniszczyła ona pola uprawne, domy, drogi i mosty. Na szczęście budynek szkolny ucierpiał niewiele. Zostało połamane ogrodzenie i zalany ogród. Zmienił się natomiast stosunek rodziców do higieny osobistej swoich dzieci. Dzięki długiej i ustawicznej walce szkoły z domem, uczniowie nareszcie przychodzili na lekcje czyści i w miarę zadbani. W 1937r. władze gminy wyremontowały część mieszkalną szkoły, co poprawiło warunki lokalowe nauczycieli.

          Rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się z opóźnieniem, co było spowodowane wybuchem II wojny światowej 1września 1939r. Już w październiku tegoż roku został aresztowany kierownik szkoły, pan Franciszek Biedroń. Okupant w całym kraju ograniczył programy nauczania. Nauka odbywała się w ciężkich warunkach i była z różnych powodów ciągle przerywana. Brak było jakichkolwiek podręczników i zeszytów. Dzieci przychodziły do szkoły głodne i wystraszone. Ludzie dorośli ustawicznie ukrywali się po lasach w obawie o własne życie. Pod koniec 1944r. szkoła zawiesiła swoją działalność. Taki stan trwał do 1945r.  W kilka miesięcy po wyzwoleniu w Starej Wsi wznowiono naukę. Niestety, we wrześniu 1946r. szkoła była przez cały miesiąc zamknięta z powodu braku nauczycieli. W listopadzie znowu przestała funkcjonować w związku z epidemią szkarlatyny i złośliwej ospy. Od stycznia do marca następnego roku nauka odbywała się co drugi dzień, ponieważ jeden z dwóch uczących nauczycieli przebywał w szpitalu. Do szkoły uczęszczało wtedy 187 uczniów. W roku szkolnym 1947/1948 przydzielono do placówki trzeciego nauczyciela. W szkole działał już Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Komitet Rodzicielski oraz biblioteka licząca 175 książek. Nauka odbywała się w dwóch klasach budynku własnego i jednej sali wynajętej od pani Bugajskiej. W 1952r. kierownik szkoły, pan Stefan Kloss rozpoczął generalny remont budynku, który znajdował się w opłakanym stanie. Pomimo to, warunki były nadal ciężkie, brakowało sal lekcyjnych, a dzieci ciągle przybywało. Z tego powodu zaczęto myśleć o rozbudowie szkoły, do której jednak nie doszło, ponieważ władze gminy postanowiły wybudować nowy budynek szkolny.  

            Budynek szkoły został  oddany do użytku 1 maja 1960r. jako Szkoła Podstawowa nr 1 w Starej Wsi. Uroczystego otwarcia placówki dokonał ówczesny poseł na sejm Jan Bobro. Dzień później 196 uczniów i 6 nauczycieli rozpoczęło naukę w nowej szkole. Od 1962r. w placówce przebywały kolonie letnie. W ramach ich świadczeń ogrodzono szkołę siatką i oddano do użytku boisko szkolne. W roku szkolnym 1967/1968 w szkole uczyło się już 226 uczniów prowadzonych przez 7 nauczycieli, a w 1968/1969 283 uczniów uczęszczających do 10 oddziałów. Od 1960r. do 1970r. wielu absolwentów ukończyło szkoły ogólnokształcące i zawodowe, a kilku osobom udało się ukończyć studia wyższe.
      3 września 1970r. szkoła przeżywała wielką uroczystość związaną z nadaniem jej imienia Bohaterów Westerplatte. W uroczystości brały udział najwyższe władze regionu, rodzice, uczniowie oraz nauczyciele. Aktu nadania imienia dokonali: pan Potoczek i pan Czech. W następnym roku Wydział Oświaty i Kultury w Limanowej zatwierdził w projekcie organizacyjnym 12-ście oddziałów z liczbą 305-u uczniów, 11-ście etatów nauczycielskich z 13-ma nauczycielami. Okazało się wtedy, że budynek jest za ciasny dla tak dużej ilości dzieci i młodzieży. Ponownie trudne warunki lokalowe zmusiły rodziców i nauczycieli do podjęcia starań dotyczących rozbudowy szkoły. Przez kilka lat trwały rozmowy z Radą Sołecką i innymi władzami lokalnymi, które za każdym razem kończyły się niepowodzeniem.
Od 1979r. rozpoczęto w szkole remont, który objął między innymi: pokrycie dachu blachą, ogrodzenie budynku i naprawę zużytej kanalizacji. W latach 80-siątych działały na terenie szkoły pod kierunkiem nauczycieli następujące organizacje: Związek Harcerstwa Polskiego, drużyny zuchowe, Polski Czerwony Krzyż, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze, Szkolna Kasa Oszczędnościowa oraz kółko plastyczne. Uczniowie i rodzice wykonywali bardzo modne w tym czasie czyny społeczne na rzecz szkoły oraz miejscowości. Dotyczyły one głównie prac związanych z przygotowaniem terenu i materiału na rozbudowę placówki. W 1989r. nastąpiły zmiany polityczne w państwie polskim, które zaowocowały wprowadzeniem demokracji. Po kilkudziesięciu latach powróciła do szkoły nauka religii. Pierwszymi katechetami byli: ksiądz proboszcz Marian Tyrka i ksiądz katecheta Krzysztof Jarmuła.
                W 1991r.władze lokalne przeprowadziły w szkole prace związane z instalacją centralnego ogrzewania. Dotychczas sale lekcyjne były ogrzewane piecami kaflowymi, które wymagały ciągłego remontu. Rozpoczęto także przygotowywanie dokumentacji związanej z rozbudową placówki. Ówczesny dyrektor -pan Jan Kądziołka wraz z rodzicami postarał się o dobudowanie do szkoły szatni i małej sali lekcyjnej. Nie rozwiązało to jednak istniejącego problemu ciasnoty. Kolejny remont budynku został przeprowadzony w 1997r. Zmieniono wtedy całą instalację elektryczną, pomalowano sale lekcyjne i częściowo wyremontowano ubikacje.
           W roku szkolnym 1999/2000 weszła w życie reforma szkolnictwa, która między innymi wprowadziła sześcioklasową szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. W Szkole Podstawowej nr 1 w Starej Wsi pozostała tylko szkoła podstawowa. Do 2002 r. w budynku mieściła się filia Gimnazjum Szkoły nr2 na „Woli”. 

          W 2000 r. dyrektorem szkoły została Pani mgr Halina Mąka. Od samego początku podejmowała działania mające na celu poprawę warunków nauki i pracy w szkole. Już w 2001 r. doprowadziła do rozpoczęcia rozbudowy budynku szkolnego. Równolegle z rozbudową prowadzone były prace mające na celu generalne wyremontowanie starego budynku szkolnego. Prace związane z rozbudową i remontami trwały do 2010 r.  Obecnie szkoła posiada: dużą salę gimnastyczną, boisko trawiaste, boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki i gry w badmintona, nowoczesną bibliotekę, świetlicę, kuchnię i jadalnię, multimedialną salę do nauki języków obcych, 5 klasopracowni, salę komputerową, 4 sale dla uczniów z klas I - III, 1 salę dla oddziału przedszkolnego. Szkoła dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od roku szkolnego 2010/2011 w budynku szkolnym funkcjonuje gimnazjum. Z dniem 1 września 2012 r. utworzono Zespół Szkół Nr 1 w Starej Wsi, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi oraz Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starej Wsi. W 2022 r. dyrektorem szkoły została Pani mgr Natalia Kordeczka. Od samego początku podejmowała działania mające na celu poprawę warunków nauki i pracy w szkole.

źródło: Szkoła Podstawowa w  Starej Wsi 1

Tagi: ,