Studyjny wyjazd do Szwajcarii

 W dniach od 30 kwietnia do 7 maja 2023 r.  będzie miał miejsce wyjazd studyjny do Szwajcarii ,który odbędzie się  taką samą trasą jaki miał miejsce objazd prof. Jana Włodka z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie wraz z inż. Janem Drożdżem i grupą górali w dniach 12 do 28 czerwca 1928 r. a więc dokładnie 95 lat temu

W roku 2024 w powiecie limanowskim będziemy obchodzić 100  rocznicę początku kształcenia zawodowego. W ten dorobek edukacyjny wpisuje się Górska Szkoła Rolnicza, która była najgenialszym dziełem edukacyjnym na ziemi Limanowskiej, do której w latach jej  świetlności tj. w okresie międzywojennym przybywali tu między innymi Premier Belgii, czy rolnicy wielu państw europejskich. Celem tej placówki edukacyjnej było wprowadzenie systemu gospodarki alpejskiej w Karpatach. Inż. Jan Drożdż był fenomenalnym wizjonerem dlatego jego pasję i wiedzę fachową, zdolności organizacyjne docenił Marszałek powiatu Zygmunt Mars oraz Sekretarz rady Powiatu  Józef Beck przekazując w 1923 roku podpisując z nim umowę na dzierżawę zaniedbanego majątku w Łososinie Górnej, który po kilku latach pracy inż. Jana Drożdża i jego żony  został zaliczony do wzorowych ferm powiatu. Jan Drożdż po 6 letnich badaniach stanu rolnictwa powiatu limanowskiego w 1927 roku wydaje  publikację pt.: „Gospodarstwo górskie” w której , zawarł szczegółową analizę stanu gospodarki rolnej  wykazał w niej błędy oraz podał wnioski, które pozwoliłyby zmienić ten stan rzeczy z korzyścią dla mieszkańców i państwa. Dodatkowo zdobyta wiedza i doświadczenie w trakcie studiów i odbytych kursów zmobilizowała ówczesne władze powiatu i władze państwowe do podjęcia wszechstronnej edukacji szczególnie młodego pokolenia, i wprowadzeniu racjonalnej gospodarki górskiej. W czerwcu 1928 roku wziął udział jako stypendysta Małopolskiego Towarzystwa Rolnego w Wędrownym Kursie Gospodarstwa Górskiego w Szwajcarii. Kurs ten prowadził wybitny specjalista rolnictwa górskiego inż. Jan Zdzisław Włodek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiedził i zapoznał się z funkcjonowaniem i kształceniem w najlepszych szkołach rolniczych w Landąuart, w Pafaffiken, w Rutti Zollitrofen, w Munsingen oraz w Brienzie. Poznał strukturę i wielkie znaczenie Szwajcarskiego Związku Chłopskiego (największej organizacji chłopskiej, apolitycznej opartej na podstawach naukowych). Organizacja ta skupiała wszystkich rolników i ich związki hodowlane, mleczarskie, spółdzielnie handlowe, kredytowe inż.

Związek ten, analizując funkcjonowanie małych gospodarstw, wspierał i wskazywał rolnikom najrentowniejsze gałęzie w ich gospodarowaniu, organizował dla nich kursy, projektował zabudowania gospodarcze, udzielał porad technicznych, kredytowych, ubezpieczeniowych. Pomagał w pośrednictwie sprzedaży i pracy. Chronił także przed nadmiernymi podatkami przy opiniowaniu nowych ustaw państwowych. Sekretarzem Związku i jego duszą był inż. Dr Ernst Laur – wybitny specjalista ekonomii rolnej.

Po zakończeniu kursu Jan Drożdż udał się na praktykę do majątku właściciela gospodarstwa chłopskiego Jana Knechta. Brał też udział w dwóch kursach wędrownych dla dalszego pogłębienia znajomości problemów gospodarstw górskich. Praktykę i swój pobyt w Szwajcarii skończył w listopadzie 1928 roku, otrzymując świadectwo. Dla Jana Drożdża uczestniczenie w tym kursie było nie tylko bezpośrednim stwierdzeniem wysokiego poziomu gospodarstw wynikające z kompleksowego działania gospodarczo – społecznych w Szwajcarii, ale również źródłem cennych obserwacji dodatkowej wiedzy i doświadczeń, które zamierzał przenieść w niedługim czasie na Ziemię Limanowską i polskie Karpaty. Wnikliwe sprawozdanie z przebiegu kursu Jan Drożdż opracował w kilkunastu artykułach w „Przewodniku Kółek Rolniczych”. Artykuły te częściowo były pisane przez inż. Dr Jana Włodka i dr Ralskiego. Sprawozdania te mają jeszcze dzisiaj praktyczną wartość i powinny być w jakiś sposób powtórzone oraz udostępnione instruktorom rolnictwa, szkołom rolniczym oraz innym instytucjom zainteresowanym podniesieniem polskiej górskiej gospodarki. Niestety cudowne dzieło inż. Jana Drożdż w roku 1950 zostało przerwane przez ówczesne władze. Wyjazd studyjny  będzie miał na celu nawiązanie współpracy z władzami Szwajcarii, szkołami jak i gospodarstwami rolnymi co będzie podstawą w reaktywacji Górskiej Szkoły Rolniczej. Grupa uczestników będzie się składać zarówno z rolników, producentów serów jak i przedstawicieli Uniwersytetu Rolniczego, Małopolskiej Izby Rolnej, władz samorządowych. Reaktywacja Górskiej Szkoły Rolniczej w Szczyrzycu jest niezbędna do rozwoju gospodarstw typu alpejskiego które łączą usługi turystyczne  z wytwarzaniem zdrowej żywności.

Stefan Hutek

Tagi: ,