Nadzór Wojewody zajmie się Gminą Limanowa

 Tworzenie dobrego prawa w samorządzie to nie kwestia ambicji czy złośliwości, ale kierowanie się standardami najwyższej jakości, które pozwolą jak najlepiej rozwijać  się społeczeństwu  w danym samorządzie. Forsowana przez Wójta Gminy Limanowa reforma dobrze funkcjonującej Gminnej Biblioteki w Starej Wsi wraz z filiami nie może lekceważyć  opinii autorytetów z zakresu bibliotekoznawstwa. Ironizowanie że, jest to tylko niewiążąca opinia, a my władza mamy tylko rację jest wyrazem pychy. A jak mówi przysłowie „Pycha kroczy przed upadkiem” Człowiek mądry zawsze będzie dążył do podjęcia dobrych  decyzji opierając je na głosie  tych co w danym zakresie są fachowcami.

 Pani  Agata Wojnowska Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Kontroli  przy Wojewodzie Małopolski w piśmie z dnia 28 stycznia 2021 wskazała cyt.” Równocześnie pragnę Pana zapewnić, iż w chwili gdy uchwalony zostanie taki akt prawny (podjęta będzie stosowna uchwała Rady Gminy Limanowa) zostanie on w trybie nadzoru prawnego przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie oceniony. Wówczas uwzględnione zostaną wszelkie zgłaszane w tym zakresie opinie, przede wszystkim zaś Pana Jerzego Woźniakiewicza, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, którego zdanie na temat tych zamierzeń - jako sprawującego nadzór merytoryczny - jest jednoznacznie negatywne.” Koniec cyt.   

 Równocześnie Pani Dyrektor podkreśla fakt dobrego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi podając argument cyt.” Na zakończenie pragnę dodać, iż na podstawie posiadanych informacji należy pozytywnie ocenić działalność prowadzoną w obecnej formule przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi na potrzeby lokalnej społeczności, gdyż skutecznie wpisuje się ona m.in. w realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.” Koniec cyt.

Podsumowując cytowane fragmenty pisma należy życzyć Radzie Gminy Limanowa trafnych decyzji w zakresie proponowanych zmian uwzględniając głos autorytetów  z zakresu bibliotekoznawstwa jak i również głos  opinii społeczeństwa, mieszkańców Gminy Limanowa.  

Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego

                                                                                      Kraków, 28 stycznia 2021 r.

MAŁOPOLSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI

Znak sprawy:

OK-VI.1412.13.2021

Pan

Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana korespondencję z 12 stycznia br. w sprawie działań podejmowanych przez Pana Jana Skrzekuta, Wójta Gminy Limanowa wraz z grupą gminnych radnych, mających na celu zmianę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji oraz wyjaśnień.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi jest Gmina Limanowa. Stanowi o tym § 1 ust. 2 uchwały Nr N//30/2003 Rady Gminy Limanowa z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz nadania jej statutu, zmienionej uchwałą NrV/35/2007 Rady Gminy Limanowa z dnia 28 marca 2007 r. Równocześnie zgodnie w brzmieniem § 3a ww. uchwały nadzór nad funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Limanowa, zaś nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy fachowej udziela Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Limanowej.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z posiadanymi kompetencjami miejscowymi i rzeczowymi podjęta została przez Radę Gminy Limanowa uchwała nr Xl/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby i likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Kluczowe w przedmiotowej uchwale jest to, iż stanowi ona zamierzenie.

Zgodnie bowiem z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479):

„1. Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki.

 

2. Organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.

(...)

4. Połączenie, podział lub likwidacja biblioteki wchodzącej w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej następuje po zasięgnięciu przez organizatora opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki. Przepis ten stosuje się odpowiednio do filii bibliotecznych. (...)”

(...)

7. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.

8. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wojewoda Małopolski jest „organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków pod względem legalności”, gdyż taką właśnie delegację daje w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206). Dlatego w trybie nadzoru prawnego Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie obligatoryjnie zbadał ww. uchwałę Rady Gminy Limanowa nr Xl/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. i stwierdził, że została podjęta prawidłowo, czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponieważ dotyczyła wyłącznie zamierzenia i następczo nie skutkowała zmianami organizacyjnymi w Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi.

Wedle dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Limanowa protokołu nr XV/2020 Sesji Rady Gminy Limanowa z dnia 22 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa miało miejsce piętnaste posiedzenie sesji Rady Gminy Limanowa. W porządku obrad znalazły się m.in. poniższe punkty:

„(...) Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

f)   zamiaru zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,

g)   zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi,(...)”

Wyżej wymienione projekty uchwał nie zostały jednak przez Radę przyjęte gdyż zgodnie ww. protokołem odpowiednio:

-   projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi uzyskał odpowiednio: za - 9 radnych, przeciw - 9 radnych, wstrzymujących się - 1 radny, nieobecnych - 2 radnych.

-   projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi uzyskał odpowiednio: za - 9 radnych, przeciw - 10 radnych, wstrzymujących się - 0, nieobecnych - 2 radnych.


Należy wobec powyższego stwierdzić, iż obecnie nie istnieją uchwały Rady Gminy Limanowa, które wprowadzałyby w życie zamierzenie polegające na zmianie siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi oraz likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Wojewoda Małopolski nie ma zatem aktualnie jakichkolwiek podstaw prawnych do podejmowania działań w przedmiocie ogłoszonego zamiaru.

Równocześnie pragnę Pana zapewnić, iż w chwili gdy uchwalony zostanie taki akt prawny (podjęta będzie stosowna uchwała Rady Gminy Limanowa) zostanie on w trybie nadzoru prawnego przez Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niezwłocznie oceniony. Wówczas uwzględnione zostaną wszelkie zgłaszane w tym zakresie opinie, przede wszystkim zaś Pana Jerzego Woźniakiewicza, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, którego zdanie na temat tych zamierzeń - jako sprawującego nadzór merytoryczny - jest jednoznacznie negatywne.

Na zakończenie pragnę dodać, iż na podstawie posiadanych informacji należy pozytywnie ocenić działalność prowadzoną w obecnej formule przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi na potrzeby lokalnej społeczności, gdyż skutecznie wpisuje się ona m.in. w realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Z poważaniem

Agata Wojnowska
Zastępca Dyrektora Wydziału
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Tagi: Stara Wieś,