Wybory samorządowe 2018. Kalendarz wyborczy

 Kalendarz wyborczy ruszył wraz z ogłoszeniem przez premiera Mateusza Morawieckiego daty wyborów samorządowych. Zostały wyznaczone na 21 października.

Ewentualnie druga tura odbędzie się 4 listopada.

 Kalendarz wyborczy 2018:

Do 27 sierpnia konieczne jest podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu.

 Do 6 września zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Do 11 września powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

Do 16 września do godz. 24 – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw

Do 21 września podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do 26 września do godz. 24 przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw, zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Do 28 września przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

Do 30 września przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

Do 6 października rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

od dnia 6 października do dnia 19 października nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do 12 października składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Do 16 października składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

19 października o godz. 24 zakończenie kampanii wyborczej 20 października przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 21 października głosowanie w godz. 7 - 21 

Tagi: ,