Rynek pracy w powiecie limanowskim – aktualna sytuacja.

 Powiatowu Urząd Pracy

W lipcu tego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 545 osób w porównaniu do roku poprzedniego. Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca br. wyniosła o 0,3% mniej niż w maju, a wraz z początkiem wakacji pracodawcy zgłosili 312 wolnych miejsc pracy – zobacz szczegóły aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy w naszym powiecie.

W lipcu 2018 r. w ewidencji osób bezrobotnych figurowało 4231 osób. Większość osób bezrobotnych (87%) stanowiły osoby poprzednio pracujące, zwolnieni z przyczyn zakładu pracy to nieznaczny (7,3%) odsetek zarejestrowanych, 153 osoby bezrobotne posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 666 to osoby bezrobotne zarejestrowane po raz pierwszy.

Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (86,7%) stanowią osoby
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

do 30 r. życia – 1537 osób,
powyżej 50 r. życia – 815 osób,
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1090 osób,
niepełnosprawne – 153 osoby,
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 6 osób,
długotrwale bezrobotne – 2134 osoby

Tych ostatnich (pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) jest najwięcej, stanowią 50,4% ogółu zarejestrowanych. W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób bezrobotnych.

Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 14% osób.

Stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca 2018 r. – według ostatnich danych GUS wyniosła:
– w kraju 5,9% (spadek o 0,2% w stosunku do maja 2018 r.)
– w województwie małopolskim 4,8% (spadek o 0,1% w stosunku do maja 2018 r. )
– w powiecie limanowskim 7,5 % (spadek o 0,3% w stosunku do miesiąca poprzedniego).

Rejestracja i wyłączenia z ewidencji bezrobotnych

W lipcu br. zarejestrowano i zgłoszono do ubezpieczenia zdrowotnego 786 osób tj. o 251 więcej niż
w miesiącu poprzednim, z czego 79,1% to bezrobotni rejestrujący się po raz kolejny.

W omawianym okresie z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono w sumie 654 osoby. Podobnie jak
w miesiącach poprzednich najczęstszą przyczyną wyłączenia było podjęcie pracy (333 osoby). Warto zwrócić uwagę, że 75,4% to podjęcia pracy niesubsydiowanej tj. niewspieranej środkami Funduszu Pracy. Prace subsydiowane środkami Funduszu Pracy w lipcu b.r. podjęły 82 osoby, w tym:

prace interwencyjne – 16 osób,
roboty publiczne – 4 osoby,
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 15 osób,
w ramach bonu na zasiedlenie – 11 osób,
w ramach bonu zatrudnieniowego – 1 osoba,
podjęcie działalności gospodarczej – 22 osoby,
w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia –10 osób,
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia – 3 osoby

Ponadto na szkolenie skierowano 54 osoby, na staż 62 osoby, na prace społecznie-użyteczne 3 osoby. Spośród osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: 106 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 55 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, 10 osób odmówiło przyjęcia odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 7 osób nabyło prawa emerytalne, rentowe lub prawo do świadczenia przedemerytalnego, 3 osoby osiągnęły wiek emerytalny ,21 osób zostało pozbawionych statusu z innych powodów.

Oferty pracy:
W lipcu b.r. pracodawcy zgłosili w ramach ofert 312 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko 6 dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

Od początku 2018 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu/dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy/ skorzystało łącznie 1465 osób bezrobotnych, w tym skierowano do pracy:
217 osób w ramach prac interwencyjnych,
43 osoby w ramach robót publicznych,
203 osoby w ramach podjęcia działalności gospodarczej,
121 osób w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
20 osób w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. życia,
15 osób w ramach bonu zatrudnieniowego,
61 osób poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
78 osób w ramach refundacji pracodawcy kosztów wynagrodzenia, nagrody, składek na ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku.

Ponadto skierowano:
348 osób na staż / w tym 2 w ramach bonu stażowego,
341 osób na szkolenia zawodowe/w tym 1 w ramach bonu szkoleniowego,
18 osób na prace społecznie-użyteczne.

Tagi: ,