Zaproszenie na sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XLVI S e s j ę Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 31 marca 2017 r. o godzinie 10 00.


 

Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
4. Wystąpienia osób zaproszonych.
5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2017-2032.
b) w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa.
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.
d) w sprawie projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Limanowa.
e) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. 
f) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
g) w sprawie współdziałania z Gminą Limanowa w ramach zadania: „Odbudowa mostu w ciągu ul. Dudka w Limanowej”.
h) w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa.
i)  w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa.
j)  w sprawie przyznania tytułu i medalu Przyjaciel Miasta Limanowa.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności:

  • Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa za 2016 rok,
  • Komisji  Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta Limanowa za 2016 rok,
  • Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Limanowa za 2016 rok,
  • Komisji Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony środowiska Rady Miasta Limanowa za 2016 rok,
  • Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Limanowa za 2016 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania spraw zleconych przez Radę – podjęcie uchwały.
11. Inicjatywy uchwałodawcze.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

 


Przewodnicząca Rady Miasta                                                                                          
mgr Jolanta Juszkiewicz          

 

 

 

 

Autor: UMLimanowaUMLimanow
Tagi: ,