Dodatkowe środki Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie 901.600,00 z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Wsparciem mogą być objęte osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określone w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późniejszymi zmianami).

 

Wsparciem mogą być objęte osoby bezrobotne spełniające co najmniej jedno z kryteriów określonych w art. 49 pkt 2 i 4-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj:


1. Bezrobotny długotrwale.
2. Bezrobotny korzystający ze świadczeń  z pomocy społecznej.
3. Bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.
4. Bezrobotny niepełnosprawny.

 


Pozyskane środki przeznaczone zostaną na aktywizację osób bezrobotnych poprzez realizację następujących form pomocy:
1. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób bezrobotnych.
2. Organizację staży dla 30 osób bezrobotnych.
3. Organizację szkoleń dla 40 osób bezrobotnych.


Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu: 
1. Organizacja staży: 18 / 333 7 855
2. Organizacja szkoleń: 18 / 333 7 874
3. Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej:18 / 333 7 842.
 

Jednocześnie informujemy, że posiadamy jeszcze środki w ramach  bonów na zasiedlenie, o których mowa w art. 66n. ustawy o promocji zatrudnienia (…). Podstawowe założenia:
1. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalność gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 
  • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.


2. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.


W 2016 r. PUP w Limanowej w ramach posiadanych środków na realizację w/w. zadania może przyznać dla jednej osoby bezrobotnej kwotę 7.000,00 zł.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 / 333 7 883.
 

Źródło: powiat limanowski

Tagi: ,