Mosty odbudowane po powodzi uroczyście przekazano do użytkowania mieszkańcom Kasinki Małej i Kasiny Wielkiej

 Mocnym akcentem Gmina Mszana Dolna kończy 2015r. 30 grudnia władze Gminy uroczyście przekazały do użytkowania mieszkańcom dwóch przysiółków w Kasince Małej (Pyrze - Brzegi oraz Majeranówka) i jednego w Kasinie Wielkiej (Trzeciaki - Kubowicze Dolne) mosty odbudowane po ubiegłorocznej powodzi. O wadze tego wydarzenia dla mieszkańców osiedli odciętych od dojazdu przez powódź świadczy fakt udziału dużej liczby ich przedstawicieli w tej uroczystości. Bardzo miłym  zaskoczeniem dla  władz gminy i  wykonawców inwestycji była zorganizowana przez mieszkańców każdego z przysiółków, na terenie którego powstały nowe mosty, oprawa artystyczna wydarzenia, bardzo serdeczna  atmosfera towarzysząca wspólnemu świętowaniu oraz gorące, pomimo mrozu, przyjęcie.

Zgodnie z lokalną tradycją mosty zostały poświęcone przez miejscowych proboszczów – ks. Krzysztofa Chromego z parafii w Kasince Małej i ks. Wiesława Maciaszka z Kasiny Wielkiej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna, jego Zastępca – Katarzyna Szybiak, Aleksandra Kania – Przewodnicząca Rady Gminy, miejscowi sołtysi: Helena Kania z Kasinki Małej i Adam Wrzecionek z Kasiny Wielkiej, księża proboszczowie, wykonawca inwestycji i inspektor nadzoru oraz przedstawiciele mieszkańców osiedli, którym przekazano mosty do użytkowania. W uroczystości wzięli również udział radni obydwu miejscowości, Ewa Filipiak – Radna Powiatu Limanowskiego oraz pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Mszana Dolna.
W Kasince Małej przy moście do osiedli „Pyrze – Brzegi” przy tej okazji poświecono odnowiony Krzyż misyjny.

Spotkanie z mieszkańcami stało się okazją do przekazania wszystkim zebranym szczegółów dotyczących tych zadań inwestycyjnych:

Odbudowa  mostu w ciągu drogi „Kasinka Mała – Pyrze–Brzegi”w Kasince Małej

Obiekt mostowy został  odbudowany w miejscu zniszczonej przez powódź w sierpniu 2014r. przeprawy, z pełnym wykorzystaniem istniejących dojazdów.

Most powstał jako ustrój jednoprzęsłowy; przęsło mostu o konstrukcji nośnej płytowej wykonane zostało z betonu sprężonego. W kierunku podłużnym płyta jest ukształtowana w łuku pionowym w dostosowaniu do przebiegu niwelety jezdni.

Grubość płyty w osi niwelety wynosi 100 cm. W częściach skrajnych płyta ma wykształcone wsporniki pod części chodnikowe mostu. Płyta została sprężona 13-toma kablami, układanymi na przemian w dwóch trasach kołowych. Zastosowano kable typu 22C15, to jest 22-dwa cięgna z siedmio drutowych splotów. Naciąg kabli jednostronny.

Najazdy na most stanowią istniejące nasypy utwardzone nawierzchnią asfaltobetonową z połączeniem z istniejącą drogą.

Podstawowe dane techniczne obiektu inżynierskiego:

-         klasa obciążeń – B (40 t)

-         rozpiętość teoretyczna mostu – 28,0 m,

-         długość całkowita mostu -  38,4 m,

-         szerokość całkowita – 8,0 m,

-         szerokość użytkowa – 7,00 m,

-         jezdnia – 5,00 m,

-         chodnik –1,50 + 0,50 m,

-         kąt skrzyżowania osi mostu względem osi cieku – 90 o .

Wartość całkowita zadania (dokumentacja budowlana + wykonawstwo + nadzór inwestorski):1.466.806,46 zł.

Na odbudowę mostu gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z 2014r. w kwocie: 1.060.197,00 zł.

 

Wykonawca obiektu:

Budownictwo Komunikacyjne, inż. Walenty Kuśnierz, Nowy Sącz

 

Wykonawca dokumentacji budowlanej:

Projektanci:mgr inż. Rafał Jędrzejek, dr inż. Mariusz Hebda

Zakład Budowlany – Janusz Burkat, Projektowanie, nadzór dróg i mostów

 

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

mgr inż. Janusz Burkat, mgr inż. Rafał Jędrzejek

 

Odbudowa  mostu w ciągu drogi „Kasinka Mała –Majeranówka” w Kasince Małej

Celem zadania inwestycyjnego była odbudowa mostu zniszczonego w czasie powodzi w sierpniu 2014r. Odbudowywany most znajduje się w tym samym miejscu, co zniszczony obiekt, ze zmianą szerokości jezdni i likwidacją środkowego filara.

Obiekt został dostosowany do istniejących dojazdów pod względem sytuacyjnym i wysokościowym.

Most powstał jako ustrój jednoprzęsłowy, stalowo-żelbetowy.

Ustrój nośny obiektu stanowią dźwigary stalowe z dwuteowników szeroko-stopowych HEB 700 połączone odpowiednimi kotwami z płyta żelbetową, stanowiącą pomost.

Najazdy na most stanowią istniejące nasypy utwardzone nawierzchnią asfaltobetonową z połączeniem z istniejącą drogą.

Podstawowe dane techniczne obiektu inżynierskiego :

-         klasa obciążeń – C (30 t)

-         rozpiętość teoretyczna mostu – 22,70 m,

-         długość pomostu -  24,00 m,

-         szerokość całkowita – 5,80 m,

-         szerokość użytkowa – 5,00 m,

-         jezdnia – 4,00 m,

-         bezpiecznik – 2 x 0,5 m,

-         kąt skrzyżowania osi mostu względem osi cieku – 75 o .

-         światło mostu poziome – 22,00 m po ukosie i 21,25 po prostopadłej,

-         światło pionowe obiektu 2,16 m,

-         długość całkowita mostu w osi jezdni 30,10 m,

Wartość całkowita zadania(dokumentacja budowlana + wykonawstwo + nadzór inwestorski)628.753,97 zł.

Na odbudowę mostu gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z 2014r. w kwocie: 448.860,00 zł.

 

Wykonawca obiektu:

Firma Ogólnobudowlana BUDMOST, Wiesław Jędrzejek, Laskowa

 

Wykonawca projektu budowlano-wykonawczego:

Pracownia Inżynierska PRO-DM, Iwona Gryglak, Droginia

Projektant: mgr inż. Janusz Burkat 

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

mgr inż. Janusz Burkat

 

Odbudowa  mostu w ciągu drogi „Kasina Wielka – Trzeciaki-Kubowicze Dolne” w Kasinie Wielkiej

Obiekt mostowy został  odbudowany w miejscu zniszczonego przez powódź w 2014r. mostu z pełnym wykorzystaniem istniejących dojazdów.

Most powstał jako ustrój jednoprzęsłowy, stalowo-żelbetowy.

Ustrój nośny obiektu stanowią dźwigary stalowe z dwuteowników szeroko-stopowych HEB 700 połączone odpowiednimi kotwami z płytą żelbetową, stanowiącą pomost.

Najazdy na most stanowią istniejące nasypy utwardzone nawierzchnią asfaltobetonową z połączeniem z istniejącą drogą.

Podstawowe dane techniczne obiektu inżynierskiego :

-         klasa obciążeń – C (30 t)

-         rozpiętość teoretyczna mostu – 22,70 m,

-         długość pomostu -  24,00 m,

-         szerokość całkowita – 5,80 m,

-         szerokość użytkowa – 5,00 m,

-         jezdnia – 4,00 m,

-         bezpiecznik – 2 x 0,5 m,

-         kąt skrzyżowania osi mostu względem osi cieku – 90 o .

Wartość całkowita zadania (dokumentacja budowlana + wykonawstwo + nadzór inwestorski):  665.542,47 zł.

Na odbudowę mostu gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z 2014r. w kwocie: 478.824,00 zł.

 

Wykonawca obiektu:

Firma Usługowo – Handlowa „PROJBUD” Tomasz Dąbrowski, Łącko

 

Wykonawca dokumentacji budowlanej:

Projektant: mgr inż. Janusz Burkat

Firma INTRAKO-PROJEKT, Rafał Jędrzejek, Laskowa

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

mgr inż. Janusz Burkat.

 

Magda Polańska