Bezpłatny Kurs Kwalifikacyjny Programowanie Obrabiarek CNC

                                                                     Kwalifikacja M.19

 Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: operator obrabiarek skrawających 722307

Kwalifikacyjny kurs zawodowy skierowany jest do osób dorosłych (ukończone 18 lat) a także absolwentów: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkół średnich i wyższych.

 

Podejmując naukę na tym kursie:

nauczysz się: wykonać i czytać rysunki techniczne z wykorzystaniem systemów wspomagających projektowanie CAD AutoCad i Autodesk Inventor, obsługiwać i nadzorować uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki w tym obrabiarki CNC wspomagane komputerowymi procesami wytwarzania CAM: Edgecam, MTS, FANUC. Będziesz umiał przygotować stanowisko pracy, ustawić parametry, wykonać i czytać rysunki techniczne, ustalić korekcję poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Mając takie kwalifikacje znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, napędów hydraulicznych.

 

Osoba, która uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu i zda egzamin w zakresie kwalifikacji M.19 przeprowadzony przez OKE otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Dodatkowe informacje dla osób, posiadających określone wykształcenie:

  • jeśli posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i tytuł zawodowy: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH;

  • jeśli przedstawi dokumentację, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, może być zwolniona z uczestnictwa na tych zajęciach (lub ich części).

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o M.44. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł TECHNIK MECHANIK.

Plan nauczania

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej

Kwalifikacja: K1 Użytkowanie obrabiarek skrawających M.19

Plan nauczania                               liczba godzin

 

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.                                                                          20

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej.                                                                 20

20

JOZ – Język obcy zawodowy.                                                                                            30

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej.                                                                       20

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru

mechanicznego i górniczo-hutniczego

Podstawy konstrukcji maszyn                                                                                               80

80

Technologia obróbki skrawaniem                                                                                        40

40

Podstawy techniki wytwarzania                                                                                             50

50

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.19.

Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki              105

105

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających                 110

110

Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki                           110

110

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie                              110

110

Łącznie liczba godzin     695                                

695

 

 

Tagi: CKU Limanowa,