Źródła rzeki Kamienica prawdziwym skarbem powiatu Limanowskiego

 

Woda to skarb” tak brzmi stare powiedzenie. Dostęp do wody pitnej stanowił podstawę rozwoju wszelkich cywilizacji. Przykładem takim jest miasto Rzym, gdzie od zarania dziejów starano się zapewnić wodę pitną jego mieszkańcom, pokonując wiele trudności terenowych przy budowie słynnych akweduktów, których długość dochodziła nawet do 100 km. Bez dostępu do czystej wody nie ma możliwości również współcześnie w rozwoju miejscowości tj. miast, miasteczek i wsi. Obecna susza zweryfikowała ujęcia wody pitnej w wielu miejscowościach Polski w tym również powiatu Limanowskiego.

                                                   

                                                                 Akwedukt starożytniego Rzymu

Niestety kolejni włodarze miast i gmin naszego powiatu ogłaszają apele o oszczędność w gospodarowaniu wody lub jej częściowym dopuszczeniem do użytku tylko po przegotowaniu. W niewielkich wiejskich wodociągach z powodu braku wody następują jej wyłączenie, co powoduje wielką uciążliwość zwłaszcza dla rodzin z małymi dzieci lub opiekującymi się obłożnie chorymi. Brak wody jest też wielkim problemem dla rolników hodowców zwierząt. Niestety zmiany klimatyczne wywołujące susze prawdopodobnie na trwałe wpiszą się w uwarunkowania rozwoju gospodarczego naszego regionu. Dlatego należy podjąć zdecydowane działania zmierzające do poprawy w dostępie ludności do wody pitnej. Dostęp ten musi uwzględniać nie tylko sezonowość suszy ale rozwój turystyki który będzie intensywny po usunięciu barier komunikacyjnych w Powiecie Limanowskim. Wielkim niewykorzystanym skarbem w tym względzie są źródła rzeki Kamienica. Wypływając z Gorców daje to gwarancję czystości i z dumą można będzie reklamować w przyszłości, ze mieszkańcy powiatu piją wodę pochodzącą z gorczańskich źródeł. Wydajne źródła pasma Turbacza i Gorca powodują że nawet w okresie suszy przepływ wody rzeki Kamienica w przysiółku Rzeki nie zmienia się znacząco. Zlokalizowanie ujęcia w przysiółku Rzeki daje możliwość zasilanie w wodę pitną zarówno gmin i miasta zlokalizowanych wokół Limanowej jak i rejon Gminy i Miasta Mszana Dolna. Techniczne wykonanie wodociągu obecnie nie jest przeszkodą. Przewierty kierowane z łatwością dadzą pokonać pasmo Mogielicy, gdzie w jej okolicy można zlokalizować zbiorniki zasilające z których pod ciśnieniem grawitacyjnym można dostarczać wodę do poszczególnych gmin i miasta Limanowa. Taka lokalizacja zbiorników na Mogielicy pozwoliła by na dostarczenie wody do Miasta i Gminy Limanowa , Gminy Laskowa, Tymbark, Dobra oraz Gminy Łukowica. Lokalizacja zbiorników w rejonie Przysłopu umożliwiła by dostarczenie wody do Miasta i Gminy Mszana Dolna. Zatem dlaczego tak ważna inwestycja do tej pory nie została wykonana pomimo wysiłku i sugestii ze stron władz Powiatu Limanowskiego. Powód jest prosty brak zainteresowania i współpracy poszczególnych włodarzy Gmin i Miast na rozwiązaniu kompleksowego dostępu do wody pitnej. Być może obecna kolejna już susza zmusi poszczególnych Burmistrzów i Wójtów do przystąpienia programu „Kompleksowego Zaopatrzenia Mieszkańców Powiatu Limanowskiego w Wodę Pitną” Taki wspólny program Gmin i Miast Powiatu Limanowskiego znalazłby możliwość finansowania zewnętrznego w tym środków UE. Niestety obecnie wielu mieszkańców powiatu limanowskiego nie ma w pełni zabezpieczonego dostępu do wody pitnej. Istniejące ujęcia nie są należycie zabezpieczone przed nieczystościami i śmieciami. W przypadku ujęcia wody bezpośredniego na rzece Łososina z którego korzystają mieszkańcy miasta i gminy Limanowa zatrważającym jest stan wody przed ujęciem zanieczyszczonej dużą ilością piany z zapachem zgnilizny oraz ilości śmieci w korycie rzeki i w jego pobliżu. Praktycznie do strefy bezpośredniego ujęcia wody może każdy wejść bez problemu, ponieważ od strony lewej brzegu rzeki Łososina nie ma żadnych tablic informacyjnych czy ogrodzeń uniemożliwiającej wejście do strefy ujęcia. Co w praktyce oznacza że każdy może się w strefie ujęcia wody legalnie wykąpać przyczyniając się do wzrostu jej zanieczyszczenia. Taki stan rzeczy na ujęciu w rzece Łososina jest od wielu lat, dlatego pewno obecnie nikt na to nie zwraca większej uwagi z prostego przyzwyczajenia. Podsumowując problem braku wody pitnej wywołany obecną suszą należy ponownie w gronie samorządowym przedyskutować jego rozwiązanie. Ten dialog powinien przerodzić się w skuteczne działanie by w przyszłości mieszkańcy powiatu limanowskiego nie byli narażeni na negatywne skutki suszy, a duża ilość dobrej jakości wody pitnej był by zachętą dla inwestorów branży turystycznej do budowy infrastruktury w postaci hoteli, obiektów gastronomicznych, wyciągów i wielu innych obiektów podnoszących atrakcyjność naszego powiatu. Ja jako Radny Powiatu Limanowskiego jestem gotów do pracy na rzecz rozwiązania problemów związanych z dostępem do wody pitnej mieszkańców Powiatu Limanowskiego.

 

Tekst, zdjęcia,materiał filmowy Stefan Hutek

Radny Powiatu Limanowskiego

 

 Ps.

              9 pierwszych zdjęć w galerii to rzeka Kamienica, kolejne zdjęcia to rzeka Łososina