4 Bieg Ziemi Limanowskiej

                                                                                           

REGULAMIN
4 Biegu Ziemi Limanowskiej

im. Św. Jana Pawła II

Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

      Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska

      Powiat Limanowski

      Gmina Limanowa

      Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II     w Limanowej

 

Współorganizator

      Miasto Limanowa

      RDN Nowy Sącz

      ZPO- MOS PL

      Auto Moto Klub Limanowa

      Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I

      ZS Nr 1 w Starej Wsi

      OSP Stara Wieś

      LKS Starówka Stara Wieś

 

2. Patronat

Honorowy Patronat Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

 

      Poseł na sejm RP Wiesław Janczyk

      Starosta Limanowski Jan Puchała

      Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan

      Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda

      Proboszcz Parafii Bazyliki MBB Limanowa ks. dr Wiesław Piotrowski

      Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka

      Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz

 

3. Cel i założenia Biegu

      Uczczenie rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II,

jako promotora wartości chrześcijańskich i aktywnego stylu życia.

      Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,

      Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,

      Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,

      Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,

      Promocja Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa,
Miasta Limanowa.

 

4. Termin

Bieg odbędzie się 1 maja 2015 roku godz. 1410

 

5. Trasa Biegu

      Młodzież, dorośli, niepełnosprawni,
Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,

       Bieg główny dystans 4 km,

nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,

      dzieci Stadion sportowy Stara Wieś

dystans 50m,100m, 500m.

 

 

6. Imprezy towarzyszące

      przejazd rodzinny na rowerach, marsz Nord Walkimg - Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,

      przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,

      konkurs wiedzy o Janie Pawle II – REGULAMIN KONKURSU

http://www.zstio.edu.pl/news.php?id=237

 

 

7. Program szczegółowy

    1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata  pracy, NSZZ Solidarność , NSZZ RI Solidarność

    1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- parking przed stadionem Limanovii

    1330 zamknięcie listy startowej

    1410 start grupy rowerzystów, nordic walking, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny

    1420 start grupy biegowej- młodzież gimnazjalna

    14 30 start grupy biegowej - młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat

    1445 start grupy biegowej-dorośli kobiety,  start grupy biegowej-   dorośli mężczyźni

    1500 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami

 

      1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś

      1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans         50 m

      1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m

      1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m

      1400 Koncerty zespołów, gry i zabawy dla dzieci

      1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.

      1610 dekoracja zwycięzców 4 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Uwaga

Dla dzieci ( dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3)startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300

 

 

8. Klasyfikacja

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych:
 Chłopcy - Mężczyźni:

               Rok urodzenia 

      M 1-     do 2009

      M 2 - 2008÷2005

      M 3 - 2004÷2002

      M 4 - 2001÷1999

      M 5-  1998÷1995

      M 6 - 1994÷1980

      M 7 - 1979÷1960

      M 8 – 1959 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

                Rok urodzenia 

      K 1-     do 2009

      K 2 - 2008÷2005

      K 3 - 2004÷2002

      K 4 - 2001÷1999

      K 5-  1998÷1995

      K 6 - 1994÷1980

      K 7 - 1979÷1960

      M 8 – 1959 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

 

 

 

 

 

9. Nagrody

      w klasyfikacji indywidualnej  kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii  wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3  medale, nagrody rzeczowe

       prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj.  grupy (K5,K6,K7,K8,M5,M6,M7,M8)nagrody rzeczowe, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca 

      w klasyfikacji szkół - puchary Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
ks. Biskupa Andrzeja Jeża, dla najliczniejszej reprezentacji
w kategoriach: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe
- decyduje liczba uczniów kończących bieg

      dodatkowa nagroda za ustalenie rekordu trasy.

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety: Danuta Woszczek 3 Bieg Ziemi Limanowskiej:14,53,4 min                                                       

- mężczyźni: Kacper Piech 3 Bieg Ziemi Limanowskiej 12,53,9 min

      wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

 

10. Uczestnictwo

      do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa , a zawodnicy młodsi  dodatkowo  posiadają  pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów

      szkolne reprezentacje zgłaszają  uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów

      każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej

      każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania

      pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

 

11. Sprawy finansowe

      opłat od uczestników nie pobiera się

 

11. Zgłoszenia

      elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl/zawody do dnia 28 kwietnia 2015 r.

      w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

 

 

12. Postanowienia końcowe

      bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

      pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną

      każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy

      za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada

      rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi

      godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu

      ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

13. Imprezy towarzyszące

      konkurs wiedzy o Janie Pawle II- REGULAMIN KONKURSU http://www.zstio.edu.pl/news.php?id=237http:/

     

    na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie

    dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają  posiłek oraz napoje     

                                                            

14. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

      Dyrektor zawodów nr tel. 604 569 276

      Dyrektor sportowy zawodów 604 555 181

      Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy 504 076 530

      Biuro Promocji ,Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej                            nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03

Informuję, że znam regulamin 4 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                           Podpis zawodnika

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 4 Biegu Ziemi Limanowskiej  i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz.1095).                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                          Podpis zawodnika

 

 

 

Zezwolenie rodziców na udział
w 4 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 4 Bieg Ziemi Limanowskiej 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

 

                                                            .…………………….dnia………….  2015