Uporządkowanie gospodarki ściekowej - drugie spotkanie z mieszkańcami

W dniu 13 listopada 2014 r. o godz. 16-tej w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami terenów objętych budową kanalizacji w ramach realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Limanowa”. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 13 274 633,67 zł.
Projekt obejmuje swoim zakresem trzy Kontrakty, z których pierwszy to budowa kanalizacji w rejonie takich ulic jak: Rupniowskiego, Drożdża, Musiała, Dębowej, Krakowskiej, Matki Boskiej Bolesnej i Chmielnik. Ponadto w 2011 została wybudowana kanalizacja przy ul. Matki Boskiej Bolesnej, która w ramach Kontraktu nr 2 została już rozliczona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i zrefundowana ze środków Funduszu Spójności . Trzeci Kontrakt to przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków zakończona w listopadzie 2014 r.
 
Spotkanie poprowadził Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa, który poinformował zgromadzonych o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Ponadto Miasto Limanowa reprezentowali:
- Marek Ociepka – specjalista ds. technicznych Jednostki Realizującej Projekt,
- Agnieszka Dominik – specjalista ds. administracji i promocji Jednostki Realizującej Projekt,
- Antoni Gorczowski – Kierownik budowy kanalizacji sanitarnej
 
Burmistrz Miasta przedstawił mieszkańcom stan realizacji Projektu. Poinformował o planowanym na dzień 14.11.2014 r. terminie odbioru technicznego oczyszczalni ścieków oraz o postępie prac w zakresie budowy kanalizacji (Kontrakt 1). Obecnie zostały zakończone roboty w zakresie kanalizacji przy ul. Dębowej, Drożdża Musiała, , M.B. Bolesnej , Chmielnik oraz w większości przy ul. Rupniowskiego. Prace trwają nadal przy budowie kanalizacji i pompowni ścieków przy ul. Krakowskiej. Cały Kontrakt 1 powinien zakończyć się na przełomie roku 2014 i 2015. W ramach zakończonych kanalizacji trwają czynności geodezyjne i odbiorowe, po zakończeniu których właściciele posesji na własny koszt będą przyłączać swoje nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
Burmistrz Miasta szczegółowo przedstawił procedurę przyłączeniową, która dodatkowo została przygotowana dla uczestników spotkania w formie ulotki.
Mieszkańcy zadawali pytania oraz zgłaszali bieżące drobne uwagi dot. wykonanych robót. Antoni Gorczowski – Kierownik budowy zapewnił, że Wykonawca w ramach kontraktu przywróci miejsca wykopów do stanu sprzed budowy kanalizacji oraz odbudowane zostaną również drogi.
 
W ramach promocji Projektu każdy z obecnych na spotkaniu otrzymał materiały promujące projekt tj. ulotki z podstawowymi informacjami, filiżankę lub kubek oraz długopis.

Źródło: www.pois.limanowa.pl