Program wyborczy Cecylii Urszuli Kochańczyk Kandydata na Burmistrza miasta Limanowa

Hasło.
Limanowa- Miasto przyjazne dla mieszkańców i przedsiębiorców

Szanowni Mieszkańcy Miasta Limanowa.

Podjęłam decyzję  o ubieganie się o  Funkcję  Burmistrza miasta Limanowa pod szyldem Partii Prawo i Sprawiedliwość  ponieważ  stwierdziłam, że ugrupowanie to  odpowiada moim poglądom i wartościom  stosowanym przeze mnie w życiu. Wartościami  tymi są wartości chrześcijańskie  między innymi takie jak : tradycyjna rodzina  rozumiana  jako nierozerwalny związek kobiety i mężczyzny, obrona życia ludzkiego od naturalnego poczęcia  aż do naturalnej śmierci,  honor osobisty,  patriotyzm i szacunek dla innych ludzi.   

Grupa ludzi, z którą obecnie współpracuję tj. kandydaci na Radnych do Rady Miasta Limanowa są grupą osób kompetentnych, posiadających bogate doświadczenie zawodowe, a zarazem   przedsiębiorczych potrafiących   konsekwentnie dążyć do założonych  celów.

Jeżeli mieszkańcy  miasta powierzą mi na najbliższą kadencję  funkcję Burmistrza  Miasta Limanowa to deklaruję, że podejmę działania, aby Limanowa była miastem atrakcyjnym i przyjaznym dla wszystkich  mieszkańców,  w szczególności dla rodzin.

Deklarowany cel może zostać osiągnięty  poprzez następujące działania:

  1. Odnowa przestrzeni miejskiej

-  Kontynuacja rozpoczętych  inwestycji oraz sukcesywną modernizację zniszczonych  ulic i dróg wewnętrznych, chodników, parkingów oraz oświetlenia ulicznego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych przy osiedlach mieszkaniowych na terenie całego miasta.  

-  Zagospodarowanie terenu przy ul. Spacerowej oraz w rejonie ścieżki zdrowia na tereny rekreacyjno-wypoczynkowy dla całych rodzin (rozbudowa placu zabaw dla dzieci, budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych boisk rekreacyjnych, górka saneczkowa itp ),

-   Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne, wykonanie niezbędnych remontów i modernizacji budynków oświatowych  oraz odpowiednie zagospodarowanie terenów przy tych obiektach .

  1.  Pomoc dla rodzin, a w szczególności dla rodzin wielodzietnych

-  Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach  poprzez rozbudowę  istniejących przedszkoli lub zaadoptowanie  na ten cel  innych  budynków .

-  Objęcie pomocą  dzieci z  rodzin wielodzietnych i ubogich  poprzez  zastosowanie ulg w opłatach (np. opłata za żłobek  lub przedszkole), zapewnienie bezpłatnego posiłku oraz wprowadzenie ulg w dostępie do usług kulturalnych  i rozrywkowych  świadczonych przez  miejskie instytucje kultury.

-  Nie podnoszenie  podatków i opłat lokalnych.

-  Nie likwidowanie w szkołach i przedszkolach miejskich  funkcjonujących kuchni i stołówek.

  1. Dokończenie rozpoczętych  inwestycji  proekologicznych.

W bieżącym roku miasto kończy trwającą  ponad 10 lat   inwestycję    związaną  z rozbudową miejskiej oczyszczalni, jednakże  dokończenie tej inwestycji nie  oznacza , że rozwiązane zostały wszystkie już problemy  miasta  z  zamieszczaniem  środowiska  ściekami komunalnymi . Istotnym problemem dla mieszkańców miasta jest także    jakość wody pitnej lub zdarzające się  przerwy w jej dostawie dlatego w  naszym programie  uwzględnione  zostały zadania z zakresu  gospodarki wodno- ściekowej .  

-  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  w celu zlikwidowania  bezpośredniego zrzutu ścieków do gruntu lub cieków wodnych

-  Modernizacja ujęcia wody  dla miasta Limanowa lub budowa nowoczesnego ujęcia  gwarantującego dobrą jakość wody

-  Modernizacja sieci wodociągowej w mieście (wymiana najbardziej awaryjnych odcinków wodociągów miejskich).

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych pozyskiwane będą  środki pozabudżetowe zarówno dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jak również z krajowych funduszy i instytucji finansujących.

W celu skutecznego pozyskiwania środków pozabudżetowych planuję utworzyć w strukturze urzędu miasta odpowiednią komórkę, rezygnując tym samym ze znacznej części usług  doradczych świadczonych na rzecz miasta przez zewnętrzne firmy konsultingowe.

  1. Nawiązanie współpracy z samorządem powiatowym oraz samorządami gminnymi.

Miasto Limanowa jest siedzibą władz Powiatowych, dlatego samorząd miejski powinien  współpracować z  tym samorządem  przy realizacji wielu istotnych dla miasta projektów .  Deklaruję, że władze miasta będą współpracować z władzami Powiatu oraz chętnie przystępować do realizacji  projektów, których efektem będzie wzrost atrakcyjności  naszego miasta  oraz jego rozwój gospodarczy. Taka współpraca jest możliwa i  daje wymierne efekty, czego dowodem jest  kryta pływalnia  oddana do użytku na początku 2011 r.  

W ramach takiej współpracy  chcemy   powrócić do koncepcji  wspólnej realizacji projektu  tj.  Utworzenia centrum konferencyjno wystawienniczego wraz z biblioteką przez zaadoptowanie i rozbudowę budynków po Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej wraz z modernizacją parku miejskiego.  

Deklaruje także chęć podjęcia współpracy z Powiatem Limanowskim w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności ułatwienia startu młodym przedsiębiorcom w początkowym okresie prowadzenia własnej działalności .

Będę otwarta także na współpracę z innymi samorządami  przy  realizacji istotnych  projektów oraz zadań  np. z zakresu modernizacji dróg,  alternatywnych źródeł pozyskiwania energii, budowy obiektów rekreacyjno sportowych, promocji miasta itp., a w szczególności  projektów,  które mogą uzyskać wysokie dotacje ze środków pozabudżetowych .

 

 

5. Rozwiązanie problemu komunikacji publicznej – zakończenie sporu z przewoźnikami.

Deklaruję rozwiązanie problemu komunikacji publicznej poprzez zakończenie sporu z przewoźnikami. Władze miasta przystąpią  do rozmów z przewoźnikami w sprawie  ustalenia  lokalizacji dworców, punktów  przesiadkowych, przystanków na terenie miasta   przyjmując jako zasadę równe traktowanie wszystkich przewoźników. Trwający od 2 lat spór z przewoźnikami  nie służy mieszkańcom miasta.

6. Wprowadzenie zmian w zakresie  stref parkowania oraz  obsługującego go systemu parkingowego.

Deklaruję, że wprowadzone zostaną zmiany rozwiązań w zakresie likwidacji części stref płatnego parkowania w obrębie miasta oraz obsługującego go sposobu i systemu parkingowego.

Parkingi płatne  w znacznie ograniczonych  ilościach  powinny być obsługiwane bezpośrednio   przez miasto Limanowa, a nie podmiot zewnętrzny, dzięki czemu  przychody z tego tytułu  wpływać będą bezpośrednio do budżetu miasta. Wprowadzenie wyżej opisanych  zmian oraz wprowadzenie zmian w oznakowaniu ulic w centrum miasta  spowoduje   udrożnienie   chodników i dróg dla pieszych.  

7. Działania na rzecz  rozpoczęcia procesu budowy obwodnicy miasta przez GDDKiA.

Deklaruję, że podejmę rzetelne działania  na rzecz budowy obwodnicy miasta przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  Przeanalizujemy wszystkie możliwe obecnie trasy przebiegu obwodnicy  zarówno pod względem zabezpieczonych w Planie  Zagospodarowania przestrzennego terenów jak również   technicznych i finansowych  możliwości jej wykonania przez GDDKiA.