Obchody 90 –lecia „Mechanika”

Pozostańcie wierni temu dziedzictwu!
Uczyńcie je podstawą swojego wychowania !
Przekażcie je następnym pokoleniom!
Jana Paweł II

W dniu 16 października 2014 r. będzie miała miejsce uroczystość  obchodów 90 -lecia istnienia najstarszej szkoły zawodowej  w powiecie limanowskim, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II

Porządek uroczystości:

1100  Uroczysta msza św. w Bazylice Limanowskiej pod przewodnictwem  Andrzeja Jeża Biskupa   Tarnowskiego

1230  Limanowski Dom Kultury oficjalne uroczystości jubileuszowe.

A oto krótki rys historyczny limanowskiego Mechanika.

   Szkoła powstała 1.XI.1924 r. na podstawie rozporządzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie z dn. 13.X. 1924r. i 20.IX.1924 r. nr rozporządzenia 709, pod nazwą Szkoła Zawodowa Dokształcająca. 

Była to pierwsza szkoła ponadpodstawowa w Limanowej. Powstała dzięki staraniom Franciszka Lubojemskiego. Zapisy do nowo powstałej szkoły trwały przez cały rok szkolny 1924/25, łącznie zapisano 119 uczniów, w katalogach klasyfikacyjnych ujęto 114 nazwisk. 

 

     Szkoła nie posiadała własnego budynku, zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkoły powszechnej (w Rynku-obecny adres; ul. Jana Pawła II 1). Uczniowie uczyli się popołudniami przedmiotów teoretycznych, umiejętności zawodowe poznawali w limanowskich zakładach rzemieślniczych. Szkoła Zawodowa Dokształcająca stała się ,,wieczorówką ", potocznie nazywano ją ,,przemysłówką''. W czerwcu 1927 r. pożegnała pierwszych absolwentów. Początkowo kształciła samych mężczyzn a od roku 1933\34 stała się placówką koedukacyjną. Zorganizowano wówczas dwie pierwsze klasy żeńskie - panie uczyły się krawiectwa. 

 

     Od 1 lipca 1930 r.zmieniono nazwę szkoły na:

 Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową. 

W okresie II wojny światowej szkoła zaprzestała działalności. Wznowiła ją w 1945 r. Rok szkolny 1945/46 rozpoczął się z pewnym opóźnieniem, na początku października. Utworzono wówczas klasy: I męską, II żeńską i męską oraz III złożoną wyłącznie z mężczyzn (rocznik 1922- 1929) , łącznie 109 Uczennic i uczniów. Zajęcia nadal odbywały się w budynku Szkoły Powszechnej. 

 

     12.II.1947r. zmienia się nazwa szkoły na 

Publiczną Średnią Szkołę Dokształcającą Zawodową.

 W kolejnych latach urządzono własne warsztaty: szewski, krawiecki a w 1949r. w pomieszczeniach byłego browaru warsztat ślusarsko-mechaniczny, a w styczniu 1950r. warsztat introligatorski. Pozyskała też własny budynek na zajęcia lekcyjne (obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Od stycznia 1951r. jest to 

Państwowa Średnia Szkoła Zawodowa,

 a od 1 września 1951r, otrzymuje nową nazwę 

Zasadnicza Szkołą Metalowa,

 która ma kształcić wyłącznie ślusarzy. 

     W roku 1959 pojawia się nowa nazwa: 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 

w której powraca tradycja kształcenia wielozawodowego i współpraca z zakładami pracy. W tych latach szkoła kształciła: krawcowe, stolarzy, sprzedawców, kelnerów, kucharzy i ślusarzy. W latach 1962-1968 działała filia naszej szkoły w Mszanie Dolnej. 

 

      W 1958r. Zapadła decyzja o budowie nowego obiektu szkolnego. Po kilku latach dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Tadeusza Ociepki, rok szkolny 1966/67 rozpoczął się od zagospodarowania nowego kompleksu złożonego z pomieszczeń szkolnych, warsztatowych oraz internatu. Obiekt, w którym obecnie uczymy pozwolił na zorganizowanie 1.IX.1967r. 5-letniego Technikum Mechanicznego o specjalności " budowa maszyn". W 1972 roku odbyła się w naszych murach pierwsza matura. Szkoła rozrastała się : 1972 roku powstało trzyletnie technikum mechaniczne dla absolwentów ZSZ, w 1978r. zastąpione technikum dla pracujących o specjalności "obróbka skrawaniem". W 1980r. pojawia się 4-letnie Liceum Zawodowe, a w roku szkolnym 1987/88 5-letnie Technikum Elektryczne. 

     W 1975r. szkoła otrzymała nazwę

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych,

 w którym kształcono uczniów ZSZ, Technikum Mechanicznego, Technikum Elektrycznego, Liceum Technicznego i Liceum Zawodowego. W latach 90-tych funkcjonowało 40 oddziałów klasowych, w których uczyło się około 1000 uczniów. 

 

     Wprowadzenie reformy szkolnictwa zmusiło szkołę do ważnych zmian organizacyjnych. Zmniejszyła się wyraźnie ilość klas w roku szkolnym 2001/2002, brak klas pierwszych spowodował redukcję liczby nauczycieli i innych pracowników. Nastąpiła potrzeba opracowania nowego planu rozwoju szkoły na lata następne, uwzględniając nowe trendy edukacyjne. Szkołą zupełnie nowego typu w Zespole jest od pierwszego września 2002r. liceum ogólnokształcącego. Z dniem 1 września 2003 r zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Szkoła przybrała zaszczytne imię Jana Pawła II. Zespół ten tworzą min: 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika mechaniczne i elektryczne, 3-letnie liceum profilowane oraz technikum dla absolwentów ZSZ i klasy szkół zasadniczych. 

     Nadmienić należy, że od kilku lat w naszej szkole organizowane są dla zainteresowanych egzaminy maturalne w połączeniu z egzaminami na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 

     Kilka słów o przeszłości, tradycji i ewolucji najstarszej szkoły ponadpodstawowej w regionie limanowskim. 

     Kroniki wspominają fakt założenia 1 września 1924 roku Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Limanowej. Była ona wówczas jedyną placówką dokształcającą młodzież męską w zakresie ślusarstwa, kowalstwa i tokarstwa. 

     Burzliwe lata II wojny światowej nie doprowadziły do jej likwidacji, lecz zaraz po wojnie reaktywowana, w 1949 roku przeniesiona do własnego budynku, z biegiem lat rozrastała się, wzbogacając w nowe kierunki kształcenia. 

     Przełomową datą był rok 1966, kiedy szkoła przeniosła się do nowo wybudowanego obiektu. 

     Wiele zmian dokonuje się w oświacie objęło także i Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Tworzenie liceów profilowanych i ogólnokształcących w miejsce techników i liceów zawodowych, wykazało nieprzystawalność dotychczasowej nazwy Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, do stanu faktycznego kształcenia. W roku 2003 decyzją rady Pedagogicznej zmieniono nazwę na

 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,

 równocześnie odbyło się referendum wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców dotyczące nadania szkole patrona. Został nim Ojciec Święty Jan Paweł II. 

      Papież Jan Paweł II zapisał się w naszej wdzięcznej pamięci jako biskup Krakowa, koronator limanowskiej Piety - w 1966 roku, którą też rekonorował na Błoniach w Krakowie w 1983 roku w czasie swojej kolejnej papieskiej pielgrzymki do Polski. Szczególnym wyrazem więzi z Limanową stał się fakt zatrzymania orszaku papieskiej pielgrzymki w drodze do Starego Sącza na Rynku naszego miasta i pobłogosławienie mieszkańców oraz wzniesionego na Miejskiej Górze jubileuszowego krzyża. Od kilkunastu lat mottem dla naszej działalności wychowawczej są słowa Karola Wojtyły

,,Człowiekowi pisane jest być kowalem swego losu".

Opracowanie na podstawie źródeł ZSTiO  oraz zdjęcia Stefan Hutek