Oddanie do użytku nowoczesnej kotłowni opalanej biomasą!

W spotkaniu uczestniczył Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz powiatowych, w tym m.in. Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Wojciech Włodarczyk Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Mieczysław Uryga Członek Zarządu Powiatu, Andrzej Matlęga Sekretarz Powiatu Limanowskiego oraz Radni powiatowi. Wśród gości obecni byli również członkowie Rady Społecznej Szpitala oraz pracownicy Szpitala. Poświęcenia dokonał ks. Janusz Bociek.

Spotkanie rozpoczęło się w sali narad limanowskiej placówki, gdzie Dyrektor Szpitala powitał wszystkich gości oraz przedstawił prezentację poświęconą przebudowie kotłowni i termomodernizacji dwóch szpitalnych budynków. Następnie głos zabrali zgromadzeni goście, w tym m.in. Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, który złożył Dyrektorowi i wszystkim pracownikom Szpitala serdeczne gratulacje z tytułu kolejnej zrealizowanej z sukcesem inwestycji. Słowa uznania i gratulacji skierował do Dyrektora również Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski oraz Józef Oleksy Członek Rady Społecznej Szpitala.

Wicestarosta Limanowski na ręce Dyrektora złożył również podziękowania dla wszystkich pracowników limanowskiego szpitala za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie w rozwój placówki oraz troskę o zdrowie lokalnej społeczności. Następnie odczytano Listy gratulacyjne od Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Jerzego Millera Wojewody Małopolskiego.

Warto przypomnieć, iż inwestycja obejmujące termomodernizacje dwóch budynków oraz budowę kotłowni opalanej biomasą realizowana była w ramach dwóch projektów:

·         Budowa kotłowni opalanej biomasą jako ekologicznego źródła ciepła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej,

·         Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową kotłowni jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala.

Inwestycja pn. Budowa kotłowni opalanej biomasą, jako ekologicznego źródła ciepła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej została zrealizowana przez Szpital Powiatowy w Limanowej z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 428 773,49 zł.

Inwestycja polegała na modernizacji istniejących pomieszczeń po starej kotłowni węglowej oraz budowie w zmodernizowanym pomieszczeniu kotłowni opalanej biomasą, wyposażonej w dwa kotły o mocy 1000 kW. W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano instalacje hydrauliczną, kominową, elektryczną i AKPIA oraz układ załadunku paliwa do magazynu powstałego w wyniku  przebudowy.

Realizacja  tego projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ponadto obniżone zostaną koszty całkowite wytwarzania ciepła dla Szpitala.

Na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz przebudową kotłowni jako ekologicznego źródła ciepła dla całego szpitala” Szpital uzyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i  pożyczki.

Koszt ogólny inwestycji zrealizowanych w ramach tych dwóch projektów  wyniósł 3 437 000 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

 Dofinansowanie:

·         Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 719 000 zł

·         Budżet Państwa   –  588 000 zł

·         Dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 920 000 zł

·         Pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 547 000 zł

 Środki własne Szpitala: 663 000 zł

Źródło: www.szpitallimanowa.pl