Wieczornica upamiętniająca Powstanie Warszawskie w Bibliotece w Nowym Rybiu

 Dnia 1 sierpnia, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi – Filii w Nowym Rybiu odbyła się patriotyczna wieczornica poświęcona  70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tematem przewodnim spotkania była myśl: "Powstanie Warszawskie i przedproże klęski - 70 rocznica jego wybuchu.
Czy musiało do tego dojść?". Prelekcję głosił mgr Bogusław Sowa, wykładowca historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego – Oddział w Krakowie, autor kilku publikacji na temat historii nowożytnej tutejszego regionu, publikowanych w Zeszytach Historycznych. Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy wsi – żywo zainteresowani tematem. Ponadto obecni byli: Proboszcz Parafii Nowe Rybie – ks. Kazimierz Basista, rodak ks. dr Józef Młyński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu – Maria Gąsiorek wraz z mężem Henrykiem – sołtysem wsi Bałażówka, Iwona Kuzak - dziennikarka ze „Stowarzyszenia Razem dla Regionu”, Ewa Bulanda – zastępca Kierownika GOPS w Limanowej, żona prelegenta wraz z córką i synem Karolem oraz bibliotekarki: Bogumiła Stanisławczyk, Anna Wiktor i Maria Trzupek.

Spotkanie otworzył i powitał wszystkich zebranych Jacenty Musiał – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi. Podkreślił ogromną wagę dzisiejszego dnia, który w dziejach naszego narodu i Warszawy ma ogromne znaczenie. Chcemy dziś w Nowym Rybiu uczcić bohaterów Powstania warszawskiego, tak aby ta wieczornica była hołdem dla tych wszystkich, którzy polegli za wolną Polskę.
Walka o niepodległość, którego symbolem jest Powstanie warszawskie w dziejach narodu polskiego stanowi szczególny moment zadumy. Przez ponad dwa pokolenia nie można było mówić o tym zrywie niepodległościowym, wokół którego powstało wiele mitów i półprawd. Ponadto Dyrektor zwrócił uwagę na potrzebę wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu i troski o Ojczyznę. Wolność nigdy nie jest dana na zawsze, trzeba się o nią troszczyć i zabiegać. Następnie poprosił, by na początku minutą ciszy uczcić pamięć poległych w Powstaniu. Kolejno głos zabrał prelegent, który w swym wystąpieniu przybliżył skrótowo genezę, przebieg i zakończenie powstania. Bogusław Sowa skoncentrował się przede wszystkim na przyczynach zewnętrznych i wewnętrznych, stanowisku państw koalicyjnych wobec sprawy polskiej oraz konsekwencjach – zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Powstanie wybuchło dokładnie 70 lat temu o 17:00, a już po kilku godzinach padł przerażający rozkaz Hitlera: „każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”. Przez 63 dni trwała zacięta walka. Do 6 sierpnia powstańcy utrzymywali się na wygranej pozycji, od 7 sierpnia do końca była już tylko obrona.  Walka o Warszawę, na skutek braku istotnej pomocy z zewnątrz, zarówno ze strony aliantów jak i ZSRR, była w ocenie większości historyków przykładem heroizmu uczestników walk i w dużym stopniu ludności cywilnej stolicy – zakończyła się jednak politycznym niepowodzeniem. Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Pan Bogusław, nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy powstanie było potrzebne, ocenę tą pozostawiamy każdemu indywidualnie. Można jedynie wymienić pozytywne i negatywne skutki tego narodowego zrywu. Mimo klęski w wymiarze politycznym i wojskowym oraz, powstanie warszawskie weszło do polskiej tradycji patriotycznej jako przykład walki o suwerenność i niepodległość. Ogromna liczba ofiar ludzkich, straty kulturowe – te straty są niepowetowane.  Zagładzie uległy setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Ponad 80 % Warszawy zostało zrównanych z ziemią, a Warszawa należała wtenczas do jednych z najpiękniejszych stolic Europy.

Dziś, z perspektywy czasu, należy docenić trud powstańców i ich odwagę, niemalże święty heroizm w walce o wolną Polskę – powiedział na zakończenie Bogusław Sowa. Wieczornica ubogacona była prezentacją multimedialną ze zdjęciami z walczącej Warszawy oraz pieśniami patriotycznymi, którą prezentował syn Karol. 

Na zakończenie spotkania głos zabrał ks. dr Józef Młyński, który podziękował za wieczornicę i przywołał  słowa Jana Pawła Świętego, mówiące, że „wolność jest nam nie tyle dana, co zadana” i z tej wolności powinniśmy odpowiedzialnie korzystać. Następnie zaprosił do wspólnej modlitwy za poległych oraz do odśpiewania Hymnu.

Spotkanie przebiegło w miłej i podniosłej atmosferze. Dekoracje wykonała Jolanta Biedroń. Zapalona świeca dodawała  podniosłego nastroju uroczystości. Słuchacze żywo zaangażowali się w tematykę, zadając pytania i włączając się do dyskusji. Na koniec warto przytoczyć cytat Papieża Polaka, który przytoczony został podczas spotkania, a który doskonale wpisuje się w temat obchodzonej rocznicy: „Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje”.

Słowa uznania należą się Bogusławowi Sowa, który nie pobierając żadnych honorariów przygotował wieczornicę na bardzo wysokim poziomie i uzmysłowiła wszystkim rangę Powstania w dziejach narodu polskiego i ukazała pozytywne jak i negatywne skutki narodowościowego zrywu. Jak powiedział prelegent, w dziejach Polski tylko jedno powstanie zakończyło się zwycięstwem, było to Powstanie Wielkopolskie.

Źródło: www.biblioteka-gminy-limanowa.pl