Konkurs historyczny „Wołyń – Pamiętamy”

Regulamin konkursu historycznego

„Wołyń – Pamiętamy”

I. Organizator:

- JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paulone ZS „ Strzelec „ OSW w Tymbarku 

      II. Uczestnicy:

      Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu gminy Tymbark oraz członkowie organizacji proobronnej Strzelec w Tymbarku. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie indywidualnie.

      III. Cele konkursu:

             - kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o ludobójstwie na Wołyniu,

             - upamiętnienie obywateli drugiej Rzeczypospolitej pomordowanych na Wołyniu,

             - zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią, sięgania do źródeł historycznych, badań i oceny tych źródeł.

     IV. Organizacja Konkursu:

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy na temat zbrodni UPA na Wołyniu. Może być opis zdarzenia, relacja świadków.  Wymagana jest pisemna forma pracy. Wielkość pracy – minimum 2 strony format A 4 /czcionka komputerowa Times New Roman 12, akapit 1,5 wiersza/. Praca może być uzupełniona załącznikami o dowolnym charakterze – zestaw fotografii, prezentacjami multimedialnymi itp.
Konkurs trwa od 12 czerwca 2014r do 24 czerwca 2014 r.

Prace powinny być nadesłane do dnia 24 czerwca 2014 r do Urzędu Gminy w Tymbarku/ p. nr.11 Robert Nowak /w wersji papierowej i elektronicznej na adres: r.nowak@tymbark.pl

Praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły lub organizacji, którą ta osoba reprezentuje. Wszystkie nadesłane prace na konkurs wraz z załącznikami nie będą zwracane uczestnikom konkursu.

 

    V. Rozstrzygnięcie konkursu:

Organizator dla 5 osób, które wykonają najciekawsze prace przewidział nagrody książkowe i dyplomy.

Organizator:

 

mł insp ZS Robert Nowak – dowódca tymbarskiego Strzelca