Spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego Joanną Rawską-Pietrzkiewicz

26 maja 2014 r. odbyło się spotkanie z Sędzią Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich- Joanną Rawską-Pietrzkiewicz oraz z przedstawicielami miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, miejskich i gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, a także Zespołu Kuratorów Sądowych.

W spotkaniu wzięli udział goście specjalni Pani Katarzyna Mader - Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego „Dzieło Pomocy Dzieciom” z siedzibą w Krakowie i filią w Żmiącej oraz Pani Donata Bębenek- pedagog w w/w ośrodku. Ogółem w spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób.

Spotkanie przeprowadzono w celu omówienia trudnej problematyki związanej z opieką nad dzieckiem i rodziną.
Ponadto zwrócono uwagę na zjawisko przemocy w rodzinie oraz potrzebę dążenia do jej przeciwdziałania i wzajemnego zmierzania do poszukiwania wspólnych rozwiązań w ważnych kwestiach m.in. dotyczących:

·              potrzeby dodatkowego wsparcia dla rodzin biologicznych mających trudności 
w prawidłowym funkcjonowaniu. Z uwagi na to pojawiła się propozycja wdrożenia wolontariatu np. studentów, emerytowanych nauczycieli, funkcjonariuszy Policji 
i innych osób wyrażających chęć świadczenia pomocy rodzinie borykającej się 
z problemami.

·              roli szkół i placówek edukacyjnych we wspieraniu inicjatyw związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy. Zwrócono uwagę na potrzebę zorganizowania spotkania z Dyrekcją szkół lub jej przedstawicielami w tym pedagogami 
i psychologami szkolnymi celem omówienia problemów występujących na terenie szkół związanych z tematyką zjawiska przemocy oraz wzajemnej wymiany informacji i cennego doświadczenia.

·              roli rodziny w procesie wychowania dzieci, a także zwrócono uwagę na potrzebę wzmacniania i szerzenia idei odpowiedzialnego rodzicielstwa. Podkreślono znaczenie więzi rodzicielskiej i wartości, jaką stanowi dziecko w rodzinie. Często wartość tę rodzic dostrzega w swoim życiu, w chwili gdy ją traci.

·              zjawiska przemocy w rodzinie godzącego w osoby niepełnosprawne czy będące 
w podeszłym wieku. Omówiono ów problem na przykładach i podjęto dyskusję nad kwestią zatrzymań w trybie interwencyjnym sprawców przemocy.  

Na koniec spotkania ustalono przybliżony termin kolejnego posiedzenia, które odbędzie się w wrześniu br. Ponadto, zwrócono uwagę na ciężką aczkolwiek owocną pracę pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, a także ich wkład w dążeniu do zapewnienia dobra dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej. Niniejsze spotkanie zakończyła obietnica wzajemnej pomocy i współdziałania w kwestiach związanych z pomocą rodzinie i opiece nad dzieckiem.

Źródło: www.powiat.limanowa.pl