Spotkanie z przewodniczącym Klubu parlamentarnego PiS Mariuszem Błaszczakiem

Na spotkaniu w dniu 21.04.2013 roku obecni byli senator Stanisław Kogut, poseł Wiesław Janczyk, radny sejmiku województwa małopolskiego Grzegorz Biedroń, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wojciech Włodarczyk, starosta Jan Puchała, członek zarządu powiatu Mieczysław Uryga, przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palkij, oraz radni samorządów miasta, gminy, powiatu limanowskiego. Spotkanie otworzył pan poseł Wiesław Janczyk, który wspomniał sylwetkę śp. posła przewodniczącego klubu PiS-u, Przemysława Gosiewskiego. Następnie w swoim przemówieniu nawiązał do trudnej sytuacji gospodarczej Ojczyzny, oraz oszczędności w służbie zdrowia, które nie powinny mieć miejsca, gdyż są prowadzone kosztem pacjenta. Poruszył również sprawę tak ważną dla studentów - bezpłatnego studiowania na drugim kierunku - dlaczego ogranicza się dostęp poszerzania wiedzy młodemu pokoleniu? Wspomniał również o ostatniej aferze w sprawie umów gazowych z Rosją, gdzie premier nie był poinformowany, o podpisaniu umowy przez spółki z rosyjskim dostawcą. Następnie głos zabrał pan senator Stanisław Kogut, który w swej wypowiedzi nawiązał do patriotyzmu PiS-u. Wspomniał również o utworzeniu Solidarnej Polski na bazie PiS-u, niestety na własne życzenie ludzie ci stworzyli nowe ugrupowanie, niemające na razie szerszego poparcia w społeczeństwie. Pan poseł – przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS-u, Mariusz Błaszczak, został przywitany gromkimi brawami. Po zabraniu głosu, przywitał wszystkich zebranych, następnie przedstawił stan polskiej gospodarki, duże bezrobocie, tłumaczenie władzy, że się nie da tego uniknąć. Dalej poruszył temat uczelni, temat niszczenia Polski powiatowej tj.: sądów, Poczty Polskiej – gdzie planuje się zwolnić kilka tysięcy pracowników, a prezesi zarządu otrzymują wynagrodzenie kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie – gdzie tu sprawiedliwość społeczna. Likwidowanie Polski powiatowej, likwidowanie połączeń kolejowych, gdzie znowu zarządy spółek otrzymują nieproporcjonalnie wysokie wynagrodzenie, które również przyczyniają się do gorszej kondycji finansowej zarządzanych spółek. Plan budżetu państwa został wypracowany nierealny, pan poseł Janczyk pracuje w Sejmowej Komisji Finansów – chciał urealnienia budżetu na służbę zdrowia, na inne potrzebne i konieczne dziedziny życia, jednak większość zadecydowała inaczej. Przewodniczący poruszył również sprawę nagród w ministerstwach np.: za organizację mistrzostw Europy w piłce nożnej 1,3 mln zł. nagrody na osobę! Nagrody w innych działach też przerastały przyzwoite wysokości – na to jest, ale na służbę zdrowia i inne potrzebne działy pieniędzy brak. Zaproponowano podatki dla banków, które w większości są własnością zagranicznych holdingów, a zyski i tak nie pozostają w kraju. Działające w Polsce banki przynoszą rocznie 15 mld zł zysku – gdzie te pieniądze? Ekipa rządząca nie zgodziła się na opodatkowanie banków – lepiej wszystko upłynnić. Łatwiej jest obciążyć podatkiem , np. Vat-em mniej zamożnych i ubogich, niż potężne firmy finansowe. Wspomniał również o ustawie śmieciowej, gdzie rękami samorządów opodatkowuje się społeczeństwo. W służbie zdrowia – niepotrzebna prywatyzacja ośrodków zdrowia, a stacje pogotowia ratunkowego przekształca się niewłaściwie i niepotrzebnie, co nie służy człowiekowi i elementarnemu zadaniu, do którego jest powołane i jest przyczyną wielu tragedii. Kolejny problem to śmieciowe umowy o pracę, które nie gwarantują ciągłości wypłat emerytur, a przecież to po katolicku, że młodsze pokolenie pracuje na starsze pokolenie, będące na emeryturze i schorowane. Wprowadzenie do strefy Euro jest za wczesne, jesteśmy jeszcze za ubodzy. Nawiązując do 10 kwietnia 2010 roku - tragedii Smoleńskiej, przewodniczący pan Mariusz Błaszczak stwierdził, że należy się nam, jako narodowi szacunek, wyjaśnienia, oraz zwrot czarnych skrzynek i wraku samolotu, a władze obecne nie osiągnęły tego. Władza powinna szanować mieszkańców swojej Ojczyzny. Ginie dwóch prezydentów Polski, generalicja, a władza oddaje śledztwo w ręce Rosjan – nie szanuje swojego narodu. Minister Sikorski w Berlinie stwierdza, że Unia powinna być Federacją Państw Europejskich – czy pytał nar ód o to? – kolejne lekceważenie – to jest uzurpacja. Minister Sikorski dwa lata temu napisał, że Powstanie Warszawskie było zbędne – gdzie patriotyzm i uznanie dla tylu poległych powstańców. Przewodniczący poruszył problem filmu „Pokłosie”, gdzie się oczernia Polaków, a władze nie reagują. W dalszej części spotkania pan poseł Błaszczak odpowiadał na pytania zebranej publiczności. Jako radny Walenty Rusin złożyłem do pana posła Mariusza Błaszczaka wnioski, które wynikają z analizy sytuacji społecznej: - Dążenie do likwidacji umów śmieciowych o pracę, umowy na czas określony, z minimalną opłatą ZUS i minimalnym opodatkowaniem zapewniają pracownikom staż pracy, urlop wypoczynkowy, możliwość zasiłku chorobowego w przypadku pogorszenia stany zdrowia. Pracownik na umowie śmieciowej nie ma urlopu wypoczynkowej ani żadnych świadczeń. Jest to świadome niszczenie ubezpieczyciela wiarygodnego, państwowego. Narzucenie minimalnych Sładek ZUS na wszystkie umowy czasowe, przyczyni się do obniżenia tych składek firmom jednoosobowym, gdzie ta składka wynosi ponad 1 tysiąc złotych i jest poważnym obciążeniem budżetu takich firm, a często przyczyną ich upadku. - Podniesienie minimalnej emerytury do przyzwoitej wysokości i zakaz pracy dla emerytów, przez co Polska gospodarka zyskałaby wiele miejsc pracy dla młodych ludzi. - Polityka prorodzinna – podniesienie zasiłku rodzinnego, na jedno dziecko obecnie wynosi 60 do 99 zł, oraz podniesienie progu ubiegania się o ten zasiłek, który obecnie wynosi ponad 500 zł. dochodu na jedną osobę w rodzinie. - Obniżenie cen paliw i nośników energii o kilka procent, co również przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Na zakończenie głos zabrali pan poseł Wiesław Janczyk, Starosta Powiatu Limanowskiego pan Jan Puchała i radny sejmiku województwa małopolskiego pan Grzegorz Biedroń. Spotkanie przebiegało w patriotycznej, miłej i serdecznej atmosferze, a nadrzędnym celem była troska o przyszłość i dobro naszej Ojczyzny.

Autor: Walenty Rusin

Zdjęcia: Roman Szuszkiewicz