Powiatowy, fotograficzny konkurs dla dzieci i młodzieży pn.: „Cztery pory roku powiatu limanowskiego w obiektywie”

 Starostwo Powiatowe w Limanowej, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich powiatu limanowskiego do udziału w fotograficznym konkursie dla dzieci i młodzieży pn.: „Cztery pory roku powiatu limanowskiego w obiektywie”.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego i przyrody oraz kształtowanie zachowań proekologicznych wśród młodzieży, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska naturalnego, zachęcenie do działalności artystycznej będącej wyrazem fascynacji naturą.

Konkurs będzie polegał wykonaniu zdjęć przyrody na terenie gminy w której znajduje się szkoła ucznia w czterech porach roku.

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Powiatowe Centrum Ekologiczne.

 

R e g u l a m i n

 

§1

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest: Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa.

§2

Cele konkursu

Celem konkursu jest:

1.      popularyzacja wiedzy o ochronie środowiska naturalnego

2.      kształtowanie wrażliwości na przyrodę

3.      wypracowanie zachowań proekologicznych

4.      zainteresowanie programem edukacji ekologicznej

5.      rozwój umiejętności fotograficznych wśród dzieci.

 

§3

Wymagania formalne

1.      Każdy uczestnik musi złożyć komplet zdjęć składający się z ujęć w ciągu czterech pór roku. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielne przez uczestnika konkursu i nigdzie wcześniej nie publikowane. Zdjęcia muszą zostać zrobione w obrębie danej gminy, w której znajduje się szkoła w której uczy się uczestnik konkursu.

2.      Fotografie mogą być wykonane jedynie w poziomie, kolorowe.

3.      Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

4.      Tematyka prac powinna obejmować przyrodę w granicach powiatu limanowskiego oraz gminy, w której znajduje się szkoła w której uczy się uczestnik.

5.      W konkursie można nadesłać tylko jeden komplet zdjęć.

6.       Przekazanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się przez uczestnika procedurze przewidzianej w niniejszym regulaminowej konkursu.

7.      Zdjęcia mogą być wykonane aparatem cyfrowym, aparatem w telefonie komórkowym (minimum 4 Mpx) lub klasycznym aparatem. Zdjęcia wykonane aparatem klasycznym należy zeskanować w rozdzielczość min. 300 DPI.

8.      Uczestnik konkursu oddaje zdjęcia zapisane w formacie JPG w jak największej rozdzielczości (minimum 1200 x 1600 pikseli) na dowolnym nośniku elektronicznym na adres organizatora.

9.       Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

 

§4

Skutki prawne

1.      Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji Powiatu Limanowskiego.

2.      Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wg. Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j.Dz.U.2016.922)

3.      Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

4.      Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

5.      Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie oraz prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.

 

§5

Ocena prac konkursowych i nagrody

1.      Prace w konkursie będą ocenianie w 3 kategoriach wiekowych:

                                        I.            dzieci w wieku szkół podstawowych klasy 1 do 3,

                                      II.            dzieci w wieku szkół podstawowych klasy 4 do 7, oraz 2 i 3 gimnazjum

                                   III.            młodzież w wieku szkół średnich,

z terenu powiatu limanowskiego.

2.      Przewiduje się nagrodę za miejsce 1, 2 i 3 miejsce w każdej z trzech kategorii. Komisja może przyznać wyróżnienia lub nagrody dla wszystkich uczestników w zależności od liczby prac.

3.      Wraz z dostarczonymi zdjęciami powinny być zawarte informacje na temat: miejsca zrobienia zdjęć, imienia i nazwiska autora, oraz nazwy szkoły i klasy do której uczęszcza.

4.      Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą (na koszt nadsyłającego) do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 15.30 (decyduje data wpłynięcia do organizatora).

5.      O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Starostę Limanowskiego.

6.      Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

·         trafność doboru tematu pracy,

·         jakość wykonania,

·         oryginalność,

·         stopień trudności wykonania.

 

§6

Założenia organizacyjne

23 marzec 2017 – ogłoszenie konkursu na konferencji z nauczycielami z powiatu limanowskiego inaugurującej program edukacji na rok 2017.

do 23 lutego 2018 – termin nadsyłania prac (obowiązuje data wpłynięcia do Starostwa Powiatowego w Limanowej).

do 29 czerwca 2018 – odbędzie się ocena prac i ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.powiat.limanowa.pl

Tagi: ,