LX Sesja Rady Miasta Limanowa

 Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 10.00.

 

 

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. 
 3. Informacja burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
  1. sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2017 rok.
  2. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2017 do 2032.
  3. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz zwrotu kosztów pomocy przyznawanej w ramach zadań własnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej.
  4.  w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
  5.  w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Limanowa a  Miastem Kłodzko.
  6.  w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Limanowa w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie.
  7. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Limanowa na 2018 r.
  8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Limanowa położonych w Limanowej przy ulicy Willowej zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz ich najemców.
  9. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  10. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe odprowadzenie ścieków opracowane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej.
 9. Inicjatywy uchwałodawcze.
 10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa

               Jolanta Juszkiewicz

 

Tagi: ,